Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.6 Начало - Първоначална настройка на Git

Първоначална настройка на Git

Сега, когато имате Git в системата си, е добре да направите няколко неща за да настроите Git обкръжението си. Това се прави само веднъж на даден компютър и се съхранява между обновленията. Можете също по всяко време да промените настройките изпълнявайки командите отново.

Git пристига с инструмент наречен git config, който позволява да извличате и променяте конфигурационните променливи, които контролират всички аспекти на това как изглежда и работи Git. Тези променливи може да се пазят в три различни места:

  1. [path]/etc/gitconfig файла: Съдържа стойности за всеки потребител в системата и всички техни хранилища с код. Ако изпълните командата git config с параметър --system, тя чете и пише в този файл. Понеже това е системен конфигурационен файл, ще се нуждаете от административни права за да го променяте.

  2. ~/.gitconfig или ~/.config/git/config файл: Специфичен само за конкретния потребител. Git чете и пише в този файл ако горната команда е изпълнена с параметъра --global и това засяга всички хранилища, с които работите на дадена система.

  3. config файл в конкретна Git директория (.git/config) в произволно хранилище, което ползвате: Съдържа настройки само за това конкретно хранилище. Може да накарате Git да чете и пише в този файл с опцията --local, но това всъщност се прави по подразбиране. Разбира се, трябва да сте в директория с Git хранилище, за да работи това коректно.

Всяко ниво от горните е с приоритет пред предишното, така че стойностите в .git/config се използват вместо аналогичните в [path]/etc/gitconfig.

В Windows системите, Git търси файла .gitconfig в $HOME директорията (C:\Users\$USER в повечето случаи). Git все пак търси за [path]/etc/gitconfig, въпреки че тя е релативна към MSys главната директория, която се определя от това къде сте указали на инсталатора да инсталира Git. Ако ползвате версия 2.x или по-нова на Git for Windows, съществува и конфигурационен файл на системно ниво, който се намира в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Git\config при Windows XP, и в C:\ProgramData\Git\config при Windows Vista и по-новите. Този конфигурационен файл може да се сменя само с командата git config -f <file> изпълнена от администраторски акаунт.

Можете да видите всички ваши настройки и откъде идват те така:

$ git config --list --show-origin

Вашата идентичност

Първото нещо, което трябва да направите след инсталацията е да зададете вашето потребителско име и имейл адрес. Това е важно, защото всеки Git къмит използва тези данни и те ще са неделима част в следващите къмити:

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Отново, това се прави само веднъж ако зададете параметъра --global и после Git винаги ще ползва тази информация за всичко, което правите на този компютър. Ако искате за конкретен проект да ползвате различно потребителско име/имейл - можете да пуснете командата без '--global' параметъра вътре в самия проект.

Много от GUI инструментите ще ви помогнат с това първия път, когато ги стартирате.

Вашият редактор

След като идентичността ви е зададена, можете да конфигурирате текстов редактор по подразбиране, който Git ще стартира за вас винаги, когато трябва да напишете съобщение. Ако не направите това, ще се използва редактора по подразбиране за операционната система.

Ако искате да ползвате различен редактор, например Emacs, направете следното:

$ git config --global core.editor emacs

Под Windows, ако искате да използвате друг текстов редактор, трябва да посочите пълния път до изпълнимия файл. Това може да варира в зависимост от това как е инсталиран редакторът ви.

В случая с Notepad++, популярен редактор сред програмистите, може да искате да използвате 32-битовата версия, защото по времето на писането на книгата, 64-битовата не поддържаше всички плъгини. Ако сте на 32-битов Windows или имате 64-битов редактор на 64-битова система, ще трябва да напишете нещо такова:

$ git config --global core.editor "'C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin"
Забележка

Vim, Emacs и Notepad++ са популярни текстови редактори, които програмистите често използват под Unix базирани системи като Linux/MacOS или Windows. Ако не ползвате никой от тях или ползвате 32-битова версия, може да намерите специфични инструкции за настройка на любимия ви редактор за работа с Git в git config core.editor команди.

Внимание

Ако не сте настроили редактора правилно, може да изпаднете в конфузни ситуации, когато Git се опита да го стартира. Примерно под Windows, може да се стигне до преждевременно прекратена Git операция по време на редакция инициирана от Git.

Име на клон по подразбиране

По подразбиране, Git ще създава клон с има master, когато създавате хранилища с git init. От версия 2.28 нагоре, Git позволява задаването на различно име за първия клон.

За да зададете име по подразбиране main:

$ git config --global init.defaultBranch main

Проверка на настройките

Ако искате да проверите какви са текущите настройки, използвайте командата git config --list:

$ git config --list
user.name=John Doe
user.email=johndoe@example.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Можете да видите ключове повече от веднъж, защото Git чете един и същи ключ, но от различни файлове ([path]/etc/gitconfig и ~/.gitconfig например). В такъв случай Git използва последната изписана настройка.

Можете също да проверите какво знае Git за специфична настройка изпълнявайки git config <key>:

$ git config user.name
John Doe
Забележка

Понеже Git може да чете една и съща конфигурационна стойност от повече от един файл, възможно е да получите неочаквана такава и да не знаете защо. В случаи като този, може да попитате Git за източника на конкретната стойност и ще получите в отговор кой конфигурационен файл е имал последната дума:

$ git config --show-origin rerere.autoUpdate
file:/home/johndoe/.gitconfig	false
scroll-to-top