Git
Chapters ▾ 2nd Edition

5.5 Git инструменти - Търсене

Търсене

Независимо от размера на даден проект, често ще ви се налага да потърсите къде дадена функция се вика или къде е дефинирана, или пък да покажете историята на метод. Git осигурява полезни инструменти за търсене в кода и къмитите в базата данни бързо и лесно. Ще разгледаме някои от тях.

Git Grep

Git идва с командата grep, позволяваща ви лесно да търсите по стринг или регулярен израз във всяко къмитнато дърво, в работната директория и дори в индексната област. За примерите, които следват ще търсим в сорс кода на самия Git.

По подразбиране, git grep ще търси само във файловете от работната директория. Като първи вариант, можете да използвате флага -n или --line-number за да отпечатете номерата на редовете, в които Git намира съвпадения:

$ git grep -n gmtime_r
compat/gmtime.c:3:#undef gmtime_r
compat/gmtime.c:8:   return git_gmtime_r(timep, &result);
compat/gmtime.c:11:struct tm *git_gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result)
compat/gmtime.c:16:   ret = gmtime_r(timep, result);
compat/mingw.c:826:struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result)
compat/mingw.h:206:struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);
date.c:482:       if (gmtime_r(&now, &now_tm))
date.c:545:       if (gmtime_r(&time, tm)) {
date.c:758:       /* gmtime_r() in match_digit() may have clobbered it */
git-compat-util.h:1138:struct tm *git_gmtime_r(const time_t *, struct tm *);
git-compat-util.h:1140:#define gmtime_r git_gmtime_r

В допълнение към тази основна функционалност, git grep поддържа множество интересни опции.

Например, вместо да отпечатвате всички попадения, може да инструктирате командата да съкрати изхода и да покаже само кои файлове съдържат търсения стринг и колко пъти чрез флага -c или --count:

$ git grep --count gmtime_r
compat/gmtime.c:4
compat/mingw.c:1
compat/mingw.h:1
date.c:3
git-compat-util.h:2

Ако се интересувате от контекста в който се използва търсения стринг, можете да покажете цялата функция/метод с опцията -p или --show-function:

$ git grep -p gmtime_r *.c
date.c=static int match_multi_number(timestamp_t num, char c, const char *date,
date.c:     if (gmtime_r(&now, &now_tm))
date.c=static int match_digit(const char *date, struct tm *tm, int *offset, int *tm_gmt)
date.c:     if (gmtime_r(&time, tm)) {
date.c=int parse_date_basic(const char *date, timestamp_t *timestamp, int *offset)
date.c:     /* gmtime_r() in match_digit() may have clobbered it */

Както се вижда, gmtime_r се извиква от функциите match_multi_number и match_digit във файла date.c (третият намерен резултат съдържа търсения стринг в коментар).

Можете също да търсите за сложни комбинации от стрингове с флага --and, което указва че на един ред трябва да има повече съвпадения. Например, нека потърсим всички редове код, които дефинират константа, чието име съдържа кой да е от подстринговете “LINK” или “BUF_MAX” специфично в по-стара версия на Git сорса маркирана с тага v1.8.0 (ще подадем флаговете --break и --heading, които помагат да разделим изхода в по-четим формат):

$ git grep --break --heading \
  -n -e '#define' --and \( -e LINK -e BUF_MAX \) v1.8.0
v1.8.0:builtin/index-pack.c
62:#define FLAG_LINK (1u<<20)

v1.8.0:cache.h
73:#define S_IFGITLINK 0160000
74:#define S_ISGITLINK(m)    (((m) & S_IFMT) == S_IFGITLINK)

v1.8.0:environment.c
54:#define OBJECT_CREATION_MODE OBJECT_CREATION_USES_HARDLINKS

v1.8.0:strbuf.c
326:#define STRBUF_MAXLINK (2*PATH_MAX)

v1.8.0:symlinks.c
53:#define FL_SYMLINK (1 << 2)

v1.8.0:zlib.c
30:/* #define ZLIB_BUF_MAX ((uInt)-1) */
31:#define ZLIB_BUF_MAX ((uInt) 1024 * 1024 * 1024) /* 1GB */

Командата git grep има няколко предимства пред нормалните команди за търсене като grep и ack. Първо, тя е наистина много бърза и второ - позволява търсене във всяко дърво в Git, не само в работната директория. Както видяхме в предния пример, ние търсехме в контекста на по-стара версия на сорс кода на Git, а не в текущата версия извлечена в работната ни област.

Търсене в Git Log

Може би търсите не къде съществува дадено нещо, а кога е съществувало или въведено. Командата git log има много мощни инструменти за намиране на специфични къмити по съдържанието на техните съобщения и дори по съдържанието на diff информацията, която въвеждат.

Ако например искаме да разберем кога константата ZLIB_BUF_MAX е била първоначално въведена в кода, можем да използваме флага -S (разговорно позната като Git “pickaxe” опция) за да укажем на Git да ни изведе само тези къмити, които са променили броя на срещанията на този стринг.

$ git log -S ZLIB_BUF_MAX --oneline
e01503b zlib: allow feeding more than 4GB in one go
ef49a7a zlib: zlib can only process 4GB at a time

Ако погледнем diff-а на тези къмити, можем да видим, че константата е била въведена в ef49a7a и променена в e01503b.

Ако се нуждаете от по-голяма прецизност, можете да подадете регулярен израз с -G опцията.

Line Log търсене

Друга особено полезна възможност е опцията за търсене на историята на ред от код. Просто пуснете git log с флага -L и ще получите историята на функция или ред от код в сорса.

Например, ако искаме да видим всяка промяна направена във функцията git_deflate_bound от файла zlib.c, можем да изпълним командата git log -L :git_deflate_bound:zlib.c. Тя ще опита да установи кои са границите на дефиницията на функцията и след това, гледайки през историята на промените, ще ни покаже всяка една редакция в кода като серия от пачове — чак до момента на дефинирането ѝ за първи път.

$ git log -L :git_deflate_bound:zlib.c
commit ef49a7a0126d64359c974b4b3b71d7ad42ee3bca
Author: Junio C Hamano <gitster@pobox.com>
Date:  Fri Jun 10 11:52:15 2011 -0700

  zlib: zlib can only process 4GB at a time

diff --git a/zlib.c b/zlib.c
--- a/zlib.c
+++ b/zlib.c
@@ -85,5 +130,5 @@
-unsigned long git_deflate_bound(z_streamp strm, unsigned long size)
+unsigned long git_deflate_bound(git_zstream *strm, unsigned long size)
 {
-    return deflateBound(strm, size);
+    return deflateBound(&strm->z, size);
 }


commit 225a6f1068f71723a910e8565db4e252b3ca21fa
Author: Junio C Hamano <gitster@pobox.com>
Date:  Fri Jun 10 11:18:17 2011 -0700

  zlib: wrap deflateBound() too

diff --git a/zlib.c b/zlib.c
--- a/zlib.c
+++ b/zlib.c
@@ -81,0 +85,5 @@
+unsigned long git_deflate_bound(z_streamp strm, unsigned long size)
+{
+    return deflateBound(strm, size);
+}
+

Ако все пак Git не съумее да установи дефиницията на функция или метод във вашия програмен език, можете да подпомогнете търсенето с регулярен израз (regex). Например, същото нещо от примера по-горе можем да получим с командата git log -L '/unsigned long git_deflate_bound/',/^}/:zlib.c. Можете също да подадете набор от редове или единичен ред и ще получите същия тип резултат.

scroll-to-top