Git
Chapters ▾ 2nd Edition

5.4 Git инструменти - Подписване на вашата работа

Подписване на вашата работа

Git е криптографски сигурен, но не и дуракоустойчив. Ако вземате код от други хора в Интернет и искате да проверите дали къмитите са действително от надежден източник, Git разполага с начини за подписване и проверка през GPG.

За GPG

Преди всичко, ако искате да подписвате каквото и да е, нуждаете се от конфигуриран GPG и персонален ключ.

$ gpg --list-keys
/Users/schacon/.gnupg/pubring.gpg
---------------------------------
pub  2048R/0A46826A 2014-06-04
uid         Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>
sub  2048R/874529A9 2014-06-04

Ако нямате такъв инсталиран ключ, може да си генерирате с командата gpg --gen-key.

$ gpg --gen-key

След като веднъж имате частен ключ, можете да настроите Git да го използва за подпис на нещата ви посредством конфигурацията user.signingkey.

$ git config --global user.signingkey 0A46826A!

Сега Git по подразбиране ще използва този ключ за да подписва тагове и къмити, ако желаете това.

Подписване на тагове

Вече имате GPG частен ключ, да видим как можете да подписвате тагове. Всичко, от което се нуждаете е да използвате флага -s вместо -a:

$ git tag -s v1.5 -m 'my signed 1.5 tag'

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Ben Straub <ben@straub.cc>"
2048-bit RSA key, ID 800430EB, created 2014-05-04

Ако пуснете git show на този таг, може да видите прикрепена вашата GPG сигнатура:

$ git show v1.5
tag v1.5
Tagger: Ben Straub <ben@straub.cc>
Date:  Sat May 3 20:29:41 2014 -0700

my signed 1.5 tag
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAABAgAGBQJTZbQlAAoJEF0+sviABDDrZbQH/09PfE51KPVPlanr6q1v4/Ut
LQxfojUWiLQdg2ESJItkcuweYg+kc3HCyFejeDIBw9dpXt00rY26p05qrpnG+85b
hM1/PswpPLuBSr+oCIDj5GMC2r2iEKsfv2fJbNW8iWAXVLoWZRF8B0MfqX/YTMbm
ecorc4iXzQu7tupRihslbNkfvfciMnSDeSvzCpWAHl7h8Wj6hhqePmLm9lAYqnKp
8S5B/1SSQuEAjRZgI4IexpZoeKGVDptPHxLLS38fozsyi0QyDyzEgJxcJQVMXxVi
RUysgqjcpT8+iQM1PblGfHR4XAhuOqN5Fx06PSaFZhqvWFezJ28/CLyX5q+oIVk=
=EFTF
-----END PGP SIGNATURE-----

commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  Change version number

Проверка на тагове

За да проверите подписан таг, изпълнете git tag -v <tag-name>. Тази команда използва GPG за проверка на сигнатурата. За да работи това коректно, имате нужда от публичния ключ на подписващия във вашия keyring:

$ git tag -v v1.4.2.1
object 883653babd8ee7ea23e6a5c392bb739348b1eb61
type commit
tag v1.4.2.1
tagger Junio C Hamano <junkio@cox.net> 1158138501 -0700

GIT 1.4.2.1

Minor fixes since 1.4.2, including git-mv and git-http with alternates.
gpg: Signature made Wed Sep 13 02:08:25 2006 PDT using DSA key ID F3119B9A
gpg: Good signature from "Junio C Hamano <junkio@cox.net>"
gpg:         aka "[jpeg image of size 1513]"
Primary key fingerprint: 3565 2A26 2040 E066 C9A7 4A7D C0C6 D9A4 F311 9B9A

Ако не разполагате с публичния ключ, ще получите вместо горния резултат нещо такова:

gpg: Signature made Wed Sep 13 02:08:25 2006 PDT using DSA key ID F3119B9A
gpg: Can't check signature: public key not found
error: could not verify the tag 'v1.4.2.1'

Подписване на къмити

В по-новите версии на Git (v1.7.9 и нагоре), можете да подписвате също и индивидуални къмити. Ако искате да подписвате директно къмитите вместо само таговете, трябва да добавите флага -S към командата git commit.

$ git commit -a -S -m 'Signed commit'

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 0A46826A, created 2014-06-04

[master 5c3386c] Signed commit
 4 files changed, 4 insertions(+), 24 deletions(-)
 rewrite Rakefile (100%)
 create mode 100644 lib/git.rb

За да видите и проверите тези сигнатури, на разположение е аргумента --show-signature за командата git log.

$ git log --show-signature -1
commit 5c3386cf54bba0a33a32da706aa52bc0155503c2
gpg: Signature made Wed Jun 4 19:49:17 2014 PDT using RSA key ID 0A46826A
gpg: Good signature from "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Wed Jun 4 19:49:17 2014 -0700

  Signed commit

В допълнение, можете да конфигурирате git log да проверява всички открити сигнатури и да ги показва в изхода си с формата %G?.

$ git log --pretty="format:%h %G? %aN %s"

5c3386c G Scott Chacon Signed commit
ca82a6d N Scott Chacon Change the version number
085bb3b N Scott Chacon Remove unnecessary test code
a11bef0 N Scott Chacon Initial commit

Тук можем да видим, че само последния къмит е подписан и успешно валидиран, докато предишните три не са.

В Git 1.8.3 и по-новите версии, git merge и git pull могат да се инструктират да проверяват и отхвърлят сливането на къмити, които не носят в себе си trusted GPG сигнатура с опцията --verify-signatures.

Ако използвате тази опция по време на сливането на клон и той съдържа къмити, които не са подписани и валидни, сливането ще бъде отказано.

$ git merge --verify-signatures non-verify
fatal: Commit ab06180 does not have a GPG signature.

Ако сливането съдържа само валидно подписани къмити, merge командата ще ви покаже всички проверени сигнатури и ще продължи нататък с процеса на сливане.

$ git merge --verify-signatures signed-branch
Commit 13ad65e has a good GPG signature by Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>
Updating 5c3386c..13ad65e
Fast-forward
 README | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

Можете също да ползвате -S флага с git merge за да подпишете сами получения merge къмит. Следващият пример проверява, че всеки къмит в клона, който ще бъде слят е подписан и едновременно с това подписва получения merge къмит.

$ git merge --verify-signatures -S signed-branch
Commit 13ad65e has a good GPG signature by Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Scott Chacon (Git signing key) <schacon@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 0A46826A, created 2014-06-04

Merge made by the 'recursive' strategy.
 README | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

Всеки трябва да подписва

Подписването на тагове и къмити е хубаво нещо, но ако решите да ползвате този принцип в нормалния си работен процес, трябва да се уверите, че всеки в екипа разбира как да го прави. Ако това не е така, ще се озовете в ситуация, в която изразходвате доста усилия и време разяснявайки на колегите си как да преработят техните къмити в подписани версии. Затова е добре да се уверите, че всички в екипа познават добре GPG и ползите от подписването на работата преди да въведете подхода в нормалния работен процес.

scroll-to-top