Git
Chapters ▾ 2nd Edition

9.6 Приложение A: Git в други среди - Git в Bash

Git в Bash

Ако сте Bash потребител, може да промените леко настройките на шела, така че работата ви с Git да стане много по-приятна. Git в действителност има плъгини за няколко шела, но това не е активно по подразбиране.

Първо, трябва да се сдобиете с копие от completions файла от сорс кода на Git версията, която използвате. Проверете версията си с командата git version, след това изпъллнете git checkout tags/vX.Y.Z, където vX.Y.Z съответства на версията на Git, която използвате. Копирайте файла contrib/completion/git-completion.bash на удобно място, например в домашната си директория и добавете това към вашия .bashrc:

. ~/git-completion.bash

След това, влезте в Git хранилище и напишете:

$ git chec<tab>

… и Bash ще допълни командата автоматично до git checkout. Това работи с всички подкоманди на Git, с параметрите за командния ред, а също и с имената на референциите, където е подходящо.

Полезно е също така да настроите вашия промпт да показва информация за Git хранилището в текущата директория. Тази информация може да е кратка или по-подробна, но в общи линии има няколко основни данни, които повечето хора искат да имат, като текущия клон или статуса на работната директория. За да направите това, копирайте файла contrib/completion/git-prompt.sh от сорс кода на Git в домашната си директория и добавете нещо такова във файла .bashrc:

. ~/git-prompt.sh
export GIT_PS1_SHOWDIRTYSTATE=1
export PS1='\w$(__git_ps1 " (%s)")\$ '

Съчетанието \w означава да се печата текущата работна директория, \$ извежда частта $ от промпта, а __git_ps1 " (%s)" вика функцията осигурена от git-prompt.sh с форматиращ аргумент. Сега вашият bash промпт ще изглежда така, когато сте в Git проект:

Специално настроен `bash` промпт
Фигура 157. Специално настроен bash промпт

И двата скрипта имат полезна документация, просто погледнете в съдържанието на файловете git-completion.bash и git-prompt.sh.

scroll-to-top