Git --everything-is-local
Chapters ▾

9.6 Git pod pokličkou - Přenosové protokoly

Přenosové protokoly

Git přenáší data mezi dvěma repozitáři dvěma základními způsoby: prostřednictvím protokolu HTTP a prostřednictvím takzvaných chytrých protokolů používaných při přenosu file://,ssh:// a git://. Tato část se ve stručnosti zaměří na to, jak tyto dva základní protokoly fungují.

Hloupý protokol

V souvislosti s přenosem dat systému Git prostřednictvím HTTP se často mluví o hloupém protokolu (dumb protocol), protože během přenosu nevyžaduje na straně serveru žádný specifický kód Git. Proces vyzvednutí dat je sledem požadavků GET, kdy klient dokáže předpokládat rozložení repozitáře Git na serveru. Podívejme se na proces http-fetch pro knihovnu „simplegit“:

$ git clone http://github.com/schacon/simplegit-progit.git

První věcí, kterou příkaz udělá, je stažení souboru info/refs. Tento soubor se zapisuje příkazem update-server-info. To je také důvod, proč ho je nutné zapnout jako zásuvný modul post-receive, aby přenos dat prostřednictvím protokolu probíhal správně:

=> GET info/refs
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949     refs/heads/master

Nyní máte k dispozici seznam SHA a referencí na vzdálené repozitáře. Dále budete chtít zjistit, co je referencí HEAD, abyste mohli po dokončení procesu provést checkout.

=> GET HEAD
ref: refs/heads/master

Po dokončení procesu tedy budete muset přepnout na větev master. V tomto okamžiku je vše připraveno a můžete zahájit proces procházení. Protože je vaším výchozím bodem objekt revize ca82a6, jak jste zjistili v souboru info/refs, začnete vyzvednutím tohoto objektu:

=> GET objects/ca/82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
(179 bytes of binary data)

Tímto postupem získáte jeden objekt. Ten je na serveru ve volném formátu a vy jste ho vyzvedli statickým požadavkem GET HTTP. Objekt můžete rozbalit, extrahovat záhlaví a prohlédnout si obsah revize:

$ git cat-file -p ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
tree cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
parent 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1205815931 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1240030591 -0700

changed the version number

Máte však ještě další dva objekty, které potřebujete načíst: cfda3b, což je strom obsahu, na nějž ukazuje revize, kterou jsme právě načetli; druhým objektem je 085bb3, což je rodič revize:

=> GET objects/08/5bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
(179 bytes of data)

Tím získáte další objekt revize. Načtěte objekt stromu:

=> GET objects/cf/da3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
(404 - Not Found)

Uf, zdá se, že objekt stromu není na serveru ve volném formátu, proto byla vygenerována chyba 404. Chyba má hned několik příčin. Objekt by mohl být v jiném repozitáři nebo by mohl být v tomto repozitáři, avšak v balíčkovém souboru. Git nejprve zjistí, zda jsou k dispozici alternativní repozitáře:

=> GET objects/info/http-alternates
(empty file)

Je-li výsledkem hledání seznam alternativních adres URL, Git se v těchto repozitářích pokusí najít volné a balíčkové soubory. Jedná se o užitečný mechanismus pro projekty, které byly odštěpeny od jiného projektu a sdílejí jeho objekty. Protože však seznam v tomto případě neobsahuje žádné alternativní repozitáře, váš objekt musí být v balíčkovém souboru. Chcete-li zjistit, jaké balíčkové soubory jsou na serveru dostupné, pomůže vám soubor objects/info/packs, který obsahuje jejich seznam (rovněž generován příkazem update-server-info):

=> GET objects/info/packs
P pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.pack

Na serveru je pouze jeden balíčkový soubor, takže váš objekt musí být evidentně v něm. Pro jistotu se však ještě podíváte do souboru indexu. To je rovněž užitečné, máte-li na serveru více balíčkových souborů. Zjistíte tak, který z nich obsahuje hledaný objekt:

=> GET objects/pack/pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.idx
(4k of binary data)

Nyní, když máte index balíčkového souboru, můžete ověřit, zda se v něm nachází váš objekt. Index uvádí hodnoty SHA všech objektů obsažených v balíčkovém souboru a ofsety k těmto objektům. Váš objekt se v tomto souboru nachází, a proto neváhejte a stáhněte celý balíčkový soubor:

=> GET objects/pack/pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.pack
(13k of binary data)

Stáhli jste objekt stromu, a můžete tak pokračovat v procházení revizí. Všechny jsou navíc součástí balíčkového souboru, který jste právě stáhli, a proto nebude nutné zadávat serveru žádné další požadavky. Git provede checkout pracovní kopie větve master, na niž ukazovala reference HEAD, kterou jste stáhli na začátku.

Celý výstup tohoto procesu vypadá následovně:

$ git clone http://github.com/schacon/simplegit-progit.git
Initialized empty Git repository in /private/tmp/simplegit-progit/.git/
got ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
walk ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
got 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Getting alternates list for http://github.com/schacon/simplegit-progit.git
Getting pack list for http://github.com/schacon/simplegit-progit.git
Getting index for pack 816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835
Getting pack 816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835
 which contains cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
walk 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
walk a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6

Chytrý protokol

Metoda přenosu HTTP je jednoduchá, avšak málo výkonná. Rozšířenější metodou přenosu dat je použití chytrého protokolu. Tyto protokoly mají na vzdáleném konci proces, který inteligentně spolupracuje se systémem Git. Umí načítat lokální data a zjistí, co klient vlastní a co potřebuje. Podle toho pro něj vygeneruje potřebná data. Existují dvě sady procesů pro přenos dat: jeden pár pro upload dat a jeden pár pro jejich stahování.

Upload dat

K uploadu dat do vzdáleného procesu používá Git procesy send-pack a receive-pack. Proces send-pack se spouští na klientovi a připojuje se k procesu receive-pack na straně vzdáleného serveru.

Řekněme například, že ve svém projektu spustíte příkaz git push origin master a origin je definován jako URL používající protokol SSH. Git spustí proces send-pack, který iniciuje spojení se serverem přes SSH. Na vzdáleném serveru se pokusí spustit příkaz prostřednictvím volání SSH:

$ ssh -x git@github.com "git-receive-pack 'schacon/simplegit-progit.git'"
005bca82a6dff817ec66f4437202690a93763949 refs/heads/master report-status delete-refs
003e085bb3bcb608e1e84b2432f8ecbe6306e7e7 refs/heads/topic
0000

Příkaz git-receive-pack okamžitě odpoví jedním řádkem pro každou referenci, kterou v danou chvíli obsahuje – v tomto případě je to pouze větev master a její SHA. První řádek uvádí rovněž seznam schopností serveru (zde report-status a delete-refs).

Každý řádek začíná 4bytovou hexadecimální hodnotou, která udává, jak dlouhý je zbytek řádku. Váš první řádek začíná hodnotou 005b, tedy 91 v hexadecimální soustavě, což znamená, že na tomto řádku zbývá 91 bytů. Další řádek začíná hodnotou 003e (tedy 62), což znamená dalších 62 bytů. Následující řádek je 0000 – touto kombinací server označuje konec seznamu referencí.

Nyní, když zná proces send-pack stav serveru, určí, jaké revize má, které přitom nejsou na serveru. Pro každou referenci, která bude tímto odesláním aktualizována, sdělí proces send-pack tuto informaci procesu receive-pack. Pokud například aktualizujete větev master a přidáváte větev experiment, odpověď procesu send-pack může mít následující podobu:

0085ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949  15027957951b64cf874c3557a0f3547bd83b3ff6 refs/heads/master report-status
00670000000000000000000000000000000000000000 cdfdb42577e2506715f8cfeacdbabc092bf63e8d refs/heads/experiment
0000

Hodnota SHA-1 ze samých nul znamená, že na tomto místě předtím nic nebylo, protože přidáváte větev „experiment“. Pokud byste mazali referenci, viděli byste pravý opak: samé nuly na pravé straně.

Git odešle jeden řádek pro každou referenci, kterou aktualizujete. Řádek obsahuje starou hodnotu SHA, novou hodnotu SHA a referenci, která je aktualizována. První řádek navíc obsahuje schopnosti klienta. Jako další krok nahraje klient balíčkový soubor se všemi třemi objekty, které na serveru dosud nejsou. Na závěr procesu server oznámí, zda se akce zdařila, nebo nezdařila:

000Aunpack ok

Stahování dat

Do stahování dat se zapojují procesy fetch-pack a upload-pack. Klient iniciuje proces fetch-pack, který vytvoří připojení k procesu upload-pack na straně vzdáleného serveru a dojedná, která data budou stažena.

Existují i jiné způsoby, jak iniciovat proces upload-pack ve vzdáleném repozitáři. Můžete ho spustit prostřednictvím SSH stejným způsobem jako proces receive-pack. Proces můžete iniciovat také prostřednictvím démona Git, který na serveru standardně naslouchá portu 9418. Proces fetch-pack pošle démonovi po připojení data, která mají následující podobu:

003fgit-upload-pack schacon/simplegit-progit.git\0host=myserver.com\0

Informace začínají 4 byty, které uvádějí, jaké množství dat následuje; po nich následuje příkaz, který má být spuštěn, nulový byte, název hostitelského serveru a na závěr další nulový byte. Démon Git zkontroluje, zda je příkaz skutečně možné spustit, zda existuje daný repozitář a zda jsou oprávnění k němu veřejná. Je-li vše v pořádku, spustí démon Git proces upload-pack a předá mu svůj požadavek.

Vyzvedáváte-li data přes SSH, spustí místo toho proces fetch-pack následující:

$ ssh -x git@github.com "git-upload-pack 'schacon/simplegit-progit.git'"

V obou případech zašle po připojení procesu fetch-pack proces upload-pack zpět následující informace:

0088ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 HEAD\0multi_ack thin-pack \
  side-band side-band-64k ofs-delta shallow no-progress include-tag
003fca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 refs/heads/master
003e085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 refs/heads/topic
0000

Informace se nápadně podobají těm, jimiž odpovídá proces receive-pack, liší se však schopnosti. Kromě toho pošle proces zpět referenci HEAD, aby klient v případě, že se jedná o klonování, věděl, kam přepnout.

V tomto okamžiku proces fetch-pack zjistí, jaké objekty má, a vytvoří odpověď s objekty, které potřebuje. Odpověď má tvar „want“ (chci) a SHA požadovaných objektů. Naopak objekty, které už vlastní, uvádí kombinací výrazu „have“ (mám) a hodnoty SHA. Výpis je ukončen výrazem „done“, který iniciuje odeslání požadovaného balíčkového souboru nebo dat procesem upload-pack:

0054want ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 ofs-delta
0032have 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
0000
0009done

Toto jsou pouze základní případy přenosových protokolů. Ve složitějších případech podporuje klient schopnosti multi_ack nebo side-band. Uvedený příklad ale dobře ilustruje základní komunikaci tam a zpět, jak ji používají procesy chytrých protokolů.