Git

.7 Phân Nhánh Trong Git - Tổng Kết

Tổng Kết

Chúng ta đã đề cập tới các khái niệm cơ bản về phân nhánh và tích hợp trong Git. Bạn nên nắm vững việc tạo mới, di chuyển giữa các nhánh và tích hợp các nhánh nội bộ lại với nhau. Bạn cũng nên có khả năng chia sẽ các nhánh bằng cách đẩy chúng lên một máy chủ trung tâm, cộng tác với các thành viên khác trên các nhánh dùng chung và rebase chúng trước khi chia sẻ.