Git

.8 Cơ Bản Về Git - Tổng Kết

Tổng Kết

Đến bây giờ thì bạn đã có thể thực hiện các thao tác cơ bản của Git một cách cục bộ - tạo mới, sao chép kho chứa, tạo thay đổi, tổ chức và commit các thay đổi đó, và xem lịch sử của các thay đổi đã được thực hiện trên kho chứa. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập tới chức năng tuyệt vời của Git: mô hình phân nhánh.