Git

.5 Bắt Đầu - Cấu Hình Git Lần Đầu

Cấu Hình Git Lần Đầu

Bây giờ Git đã có trên hệ thống, bạn muốn tuỳ biến một số lựa chọn cho môi trường Git của bạn. Bạn chỉ phải thực hiện các bước này một lần duy nhất; chúng sẽ được ghi nhớ qua các lần cập nhật. Bạn cũng có thể thay đổi chúng bất kỳ lúc nào bằng cách chạy lại các lệnh.

Git cung cấp sẵn git config cho phép bạn xem hoặc chỉnh sửa các biến cấu hình để quản lý toàn bộ các khía cạnh của Git như giao diện hay hoạt động. Các biến này có thể được lưu ở ba vị trí khác nhau:

  • /etc/gitconfig : Chứa giá trị cho tất cả người dùng và kho chứa trên hệ thống. Nếu bạn sử dụng --system khi chạy git config, thao tác đọc và ghi sẽ được thực hiện trên tập tin này.
  • ~/.gitconfig : Riêng biệt cho tài khoản của bạn. Bạn có thể chỉ định Git đọc và ghi trên tập tin này bằng cách sử dụng --global.
  • tập tin config trong thư mục git (.git/config) của bất kỳ kho chứa nào mà bạn đang sử dụng: Chỉ áp dụng riêng cho một kho chứa. Mỗi cấp sẽ ghi đè các giá trị của cấp trước nó, vì thế các giá trị trong .git/config sẽ "chiến thắng" các giá trị trong /etc/gitconfig.

Trên Windows, Git sử dụng tập tin .gitconfig trong thư mục $HOME (%USERPROFILE% trên môi trường Windows), cụ thể hơn đó là C:\Documents and Settings\$USER hoặc C:\Users\$USER, tuỳ thuộc vào phiên bản Windows đang sử dụng ($USER%USERNAME% trên môi trường Windows). Nó cũng tìm kiếm tập tin /etc/gitconfig, mặc dù nó đã được cấu hình sẵn chỉ đến thư mục gốc của MSys, có thể là một thư mục bất kỳ, nơi bạn chọn khi cài đặt.

Danh Tính Của Bạn

Việc đầu tiên bạn nên làm khi cấu hình Git là chỉ định tên tài khoản và địa chỉ e-mail. Điều này rất quan trọng vì mỗi Git sẽ sử dụng chúng cho mỗi lần commit, những thông tin này được gắn bất di bất dịch vào các commit:

$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Tôi xin nhắc lại là bạn chỉ phải làm việc này một lần duy nhất nếu như sử dụng --global, vì Git sẽ sử dụng các thông tin đó cho tất cả những gì bạn làm trên hệ thống. Nếu bạn muốn sử dụng tên và địa chỉ e-mail khác cho một dự án riêng biệt nào đó, bạn có thể chạy lại lệnh trên không sử dụng --global trên dự án đó.

Trình Soạn Thảo

Bây giờ danh tính của bạn đã được cấu hình xong, bạn có thể lựa chọn trình soạn thảo mặc định sử dụng để soạn thảo các dòng lệnh. Mặc định, Git sử dụng trình soạn thảo mặc địch của hệ điều hành, thường là Vi hoặc Vim. Nếu bạn muốn sử dụng một trình soạn thảo khác, như Emacs, bạn có thể sửa như sau:

$ git config --global core.editor emacs

Công Cụ So Sánh Thay Đổi

Một lựa chọn hữu ích khác mà bạn có thể muốn thay đổi đó là chương trình so sánh sự thay đổi để giải quyết các trường hợp xung đột nội dung. Ví dụ bạn muốn sử dụng vimdiff:

$ git config --global merge.tool vimdiff

Git chấp nhận kdiff3, tkdiff, meld, xxdiff, emerge, vimdiff, gvimdiff, ecmerge, và opendiff là các công cụ trộn/sát nhập (merge) hợp lệ. Bạn cũng có thể sử dụng một công cụ yêu thích khác; xem hướng dẫn ở Chương 7.

Kiểm Tra Cấu Hình

Nếu như bạn muốn kiểm tra các cấu hình cài đặt, bạn có thể sử dụng lệnh git config --list để liệt kê tất cả các cài đặt của Git:

$ git config --list
user.name=Scott Chacon
user.email=schacon@gmail.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Bạn có thể thấy các từ khoá xuất hiện nhiều hơn một lần, bởi vì Git đọc chúng từ các tập tin khác nhau (ví dụ, /etc/gitconfig~/.gitconfig). Trong trường hợp này Git sử dụng giá trị xuất hiện cuối cùng cho mỗi từ khoá duy nhất.

Bạn cũng có thể kiểm tra giá trị của một từ khoá riêng biệt nào đó bằng cách sử dụng git config {key}:

$ git config user.name
Scott Chacon