Git

Chapter 1

Bắt Đầu

Chương này sẽ giới thiệu về việc bắt đầu với Git. Chúng ta sẽ xuất phát bằng việc giải thích cơ bản về các công cụ quản lý phiên bản, sau đó là làm thế nào để chạy nó trên hệ thống của bạn và cuối cùng cài đặt như thế nào để có thể làm việc với nó. Kết thúc chương này bạn sẽ hiểu được lý do tại sao cần có sự hiện diện của Git, tại sao bạn nên sử dụng, nên thành thạo để sử dụng nó.