Git

.3 Git'in Temelleri - Kayıt Tarihçesini Görüntülemek

Kayıt Tarihçesini Görüntülemek

Birkaç kayıt oluşturduktan, ya da halihazırda kayıt tarihçesi olan bir yazılım havuzunu klonladığınızda, muhtemelen geçmişe bakıp neler olduğuna göz atmak isteyeceksiniz. Bunun için kullanabileceğiniz en temel ve becerikli araç git log komutudur.

Buradaki örnekler benim çoğunlukla tanıtımlarda kullandığım simplegit adında bir projeyi kullanıyor. Projeyi edinmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

git clone git://github.com/schacon/simplegit-progit.git

Bu projenin içinde git log komutunu çalıştırdığınızda şuna benzer bir çıktı göreceksiniz:

$ git log
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test code

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

  first commit

Aksi belirtilmedikçe, git log bir yazılım havuzundaki kayıtları ters kronolojik sırada listeler. Yani, en son kayıtlar en üstte görünür. Görüldüğü gibi, bu komut her kaydın SHA-1 sınama toplamını, yazarının adını ve adresini, kaydedildiği tarihi ve kayıt mesajını listeler.

git log komutunun, size tam olarak aradığınız şeyi göstermek için kullanılabilecek çok sayıda seçeneği vardır. Burada, en çok kullanılan bazı seçenekleri tanıtacağız.

En yararlı seçeneklerden biri, kaydın içeriğini (diff) gösteren -p seçeneğidir. İsterseniz -2'yi kullanarak komutun çıktısını son iki kayıtla sınırlayabilirsiniz:

$ git log -p -2
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

diff --git a/Rakefile b/Rakefile
index a874b73..8f94139 100644
--- a/Rakefile
+++ b/Rakefile
@@ -5,7 +5,7 @@ require 'rake/gempackagetask'
 spec = Gem::Specification.new do |s|
-  s.version  =  "0.1.0"
+  s.version  =  "0.1.1"
   s.author  =  "Scott Chacon"

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test code

diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index a0a60ae..47c6340 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -18,8 +18,3 @@ class SimpleGit
   end

 end
-
-if $0 == __FILE__
- git = SimpleGit.new
- puts git.show
-end
\ No newline at end of file

Bu seçenek daha önceki bilgilere ek olarak kaydın içeriğini de her gösterir. Bu, yazılımı gözden geçirirken ya da belirli bir katılımcı tarafından yapılan bir dizi kayıt sırasında nelerin değiştiğine hızlıca göz atarken çok işe yarar.

Dilerseniz git log'u özet bilgiler veren bir dizi seçenekle birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin, her kayıtla ilgili özet istatistikler için --stat seçeneğini kullanabilirsiniz:

$ git log --stat
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

 Rakefile |  2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test code

 lib/simplegit.rb |  5 -----
 1 files changed, 0 insertions(+), 5 deletions(-)

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

  first commit

 README      |  6 ++++++
 Rakefile     |  23 +++++++++++++++++++++++
 lib/simplegit.rb |  25 +++++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 54 insertions(+), 0 deletions(-)

Gördüğünüz gibi --stat seçeneği, her kaydın altına o kayıtta değişikliğe uğramış dosyaların listesini, kaç tane dosyanın değişikliğe uğradığını ve söz konusu dosyalara kaç satırın eklenip çıkarıldığı bilgisini ekler. Bu bilgilerin bir özetini de kaydın en altına yerleştirir. Oldukça yararlı bir başka seçenek de --pretty seçeneğidir. Bu seçenek log çıktısının biçimini değiştirmek için kullanılır. Bu seçenekle birlikte kullanacağınız birkaç tane öntanımlı ek seçenek vardır. oneline ek seçeneği her bir kaydı tek bir satırda gösterir; bu çok sayıda kayda göz atıyorsanız yararlı olabilir. Ayrıca short, full ve fuller seçenekleri aşağı yukarı aynı miktarda bilgiyi —bazı farklarla— gösterir:

$ git log --pretty=oneline
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 changed the version number
085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 removed unnecessary test code
a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6 first commit

En ilginç ek seçenek, istediğiniz log çıktısını belirlemenizi sağlayan format ek seçeneğidir. Bu, özellikle bilgisayar tarafından işlenecek bir çıktı oluşturmak konusunda elverişlidir —biçimi açıkça kendiniz belirlediğiniz için farklı Git sürümlerinde farklı sonuçlarla karşılaşmazsınız:

$ git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
ca82a6d - Scott Chacon, 11 months ago : changed the version number
085bb3b - Scott Chacon, 11 months ago : removed unnecessary test code
a11bef0 - Scott Chacon, 11 months ago : first commit

Tablo 2-1 format ek seçeneğinin kabul ettiği bazı biçimlendirme seçeneklerini gösteriyor.

Seçenek Çıktının Açıklaması
%H Sınama toplamı
%h Kısaltılmış sınama toplamı
%T Git ağacı sınama toplamı
%t Kısaltılmış Git ağacı sınama toplamı
%P Ata kayıtların sınama toplamları
%p Ata kayıtların kısaltılmış sınama toplamları
%an Yazarın adı
%ae Yazarın e-posta adresi
%ad Yazılma tarihi (–date= seçeneğiyle uyumludur)
%ar Yazılma tarihi (göreceli tarih)
%cn Kaydedenin adı
%ce Kaydedenin e-posta adresi
%cd Kaydedilme tarihi
%cr Kaydedilme tarihi (göreceli tarih)
%s Konu

yazar'la kaydeden arasında ne gibi bir fark olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. yazar yamayı oluşturan kişidir, kaydeden'se yamayı projeye uygulayan kişi. Bir projeye yama gönderdiğinizde, projenin çekirdek üyelerinden biri yamayı projeye uygularsa, her ikinizin de adı kaydedilecektir —sizin adınız yazar olarak onun adı kaydeden olarak. Bu farkı 5. Bölüm'de biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

oneline ve format ek seçenekleri özellikle --graph ek seçeneğiyle birlikte kullanıldıklarında çok işe yararlar. Bu ek seçenek projenizin dal (branch) ve birleştirme (merge) tarihçesini gösteren sevimli bir ASCII grafiği oluşturur. Grit yazılım havuzunun grafiğine bakalım:

$ git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* 2d3acf9 ignore errors from SIGCHLD on trap
* 5e3ee11 Merge branch 'master' of git://github.com/dustin/grit
|\
| * 420eac9 Added a method for getting the current branch.
* | 30e367c timeout code and tests
* | 5a09431 add timeout protection to grit
* | e1193f8 support for heads with slashes in them
|/
* d6016bc require time for xmlschema
* 11d191e Merge branch 'defunkt' into local

Bunlar git log'la birlikte kullanabileceğiniz seçeneklerden yalnızca birkaçı —daha başka çok sayıda seçenek var. Tablo 2-2 yukarıda incelediğimiz seçeneklerin yanı sıra, yararlı olabilecek başka seçenekleri git log çıktısına olan etkileriyle birlikte listeliyor.

Seçenek Açıklama
-p Kayıtların içeriklerini de göster.
--stat Kayıtlarda değişikliğe uğrayan dosyalarla ilgili istatistikleri göster.
--shortstat Yalnızca değişikliği/eklemeyi/çıkarmayı özetleyen satırı göster command.
--name-only Kayıtlarda değişen dosyaların yalnızca adlarını göster.
--name-status Kayıtlarda değişen dosyaların adlarıyla birlikte değişme/eklenme/çıkarılma bilgisini de göster.
--abbrev-commit Sınama toplamının 40 karakterli tamamı yerine yalnızca ilk birkaç karakterini göster.
--relative-date Tarihi gün, ay, yıl olarak göstermek yerine göreceli olarak göster ("iki hafta önce" gibi).
--graph Log tarihçesinin yanısıra, dal ve birleştirme tarihçesini ASCII grafiği olarak göster.
--pretty Kayıtları alternatif bir biçimlendirmeyle göster. oneline short, full, fuller ve (kendi istediğiniz biçimi belirleyebildiğiniz) format ek seçenekleri kullanılabilir.

Log Çıktısını Sınırlandırma

git log komutu, biçimlendirme seçeneklerinin yanı sıra bir dizi sınırlandırma seçeneği de sunar —bu seçenekler kayıtların yalnızca bir alt kümesini gösterir. Bu seçeneklerden birini yukarıda gördünüz —yalnızca son iki kaydı gösteren -2 seçeneğini. Aslında, son n kaydı görmek için n yerine herhangi bir tam sayı koyarak bu seçeneği -<n> biçiminde kullanabilirsiniz. Bunu muhtemelen çok sık kullanmazsınız, zira Git log çıktısını zaten sayfa sayfa gösteriyor, dolayısıyla git log komutunu çalıştırdığınızda zaten önce kayıtların birinci sayfasını göreceksiniz.

Öte yandan --since ya da --until gibi çıktıyı zamanla sınırlayan seçenekler işinizi kolaylaştırabilir. Söz gelimi, şu komut, son iki hafta içinde yapılmış kayıtları listeliyor:

$ git log --since=2.weeks

Bu komut pek çok değişik biçimlendirmeyle kullanılabilir —kesin bir tarih (“2008-01-15”) ya da “2 years 1 day 3 minutes ago” gibi göreli bir tarih kullanabilirsiniz.

Ayrıca listeyi belirli arama ölçütlerine uyacak biçimde filtreleyebilirsiniz. --author seçeneği belirli bir yazara aiy kayıtları filtrelemenizi sağlar; --grep seçeneğiyse kayıt mesajlarında anahtar kelimeler aramanızı sağlar. (Unutmayın, hem author hem de grep seçeneklerini kullanmak istiyorsanız, komuta --all-match seçeneğini de eklemelisiniz, aksi takdirde, komut bu iki seçenekten herhangi birine uyan kayıtları bulup getirecektir.)

git logla kullanılması son derece yararlı olan son seçenek konum seçeneğidir. git log'u bir klasör ya da dosya adıyla birlikte kullanırsanız, komutun çıktısını yalnızca o dosyalarda değişiklik yapan kayıtlarla sınırlamış olursunuz. Bu, komuta her zaman en son seçenek olarak eklenmelidir ve konumlar iki tireyle (--) diğer seçeneklerden ayrılmalıdır.

Tablo 2-3, bu seçenekleri ve birkaç başka yaygın seçeneği listeliyor.

Seçenek Açıklama
-(n) Yalnızca son n kaydı göster.
--since, --after Yalnızca belirli bir tarihten sonra eklenmiş kayıtlları göster.
--until, --before Yalnızca belirli bir tarihten önce yapılmış kayıtları göster.
--author Yalnızca yazarın adının belirli bir karakter katarıyla (string) eşleşen kayıtları göster.
--committer Yalnızca kaydedenin adının belirli bir karakter katarıyla eşleştiği kayıtları göster.

Örneğin, Git kaynak kod yazılım havuzu tarihçesinde birleştirme (merge) olmayan hangi kayıtların Junio Hamano tarafından 2008'in Ekim ayında kaydedilmiş olduğunu görmek için şu komutu çalıştırabilirsiniz:

$ git log --pretty="%h - %s" --author=gitster --since="2008-10-01" \
  --before="2008-11-01" --no-merges -- t/
5610e3b - Fix testcase failure when extended attribute
acd3b9e - Enhance hold_lock_file_for_{update,append}()
f563754 - demonstrate breakage of detached checkout wi
d1a43f2 - reset --hard/read-tree --reset -u: remove un
51a94af - Fix "checkout --track -b newbranch" on detac
b0ad11e - pull: allow "git pull origin $something:$cur

Bu komut, Git kaynak kodu yazılım havuzundaki yaklaşık 20,000 komut arasından bu ölçütlere uyan 6 tanesini gösteriyor.

Tarihçeyi Görselleştirmek için Grafik Arayüz Kullanımı

Kayıt tarihçenizi görüntülemek için görselliği daha çok ön planda olan bir araç kullanmak isterseniz, Git'le birlikte dağıtılan bir Tcl/Tk programı olan gitk'ya bir göz atmak isteyebilirsiniz. Gitk, temelde git log'u görselleştiren bir araçtır ve neredeyse git log'un kabul ettiği bütün filtreleme seçeneklerini tanır. Proje klasörünüzde komut satırına gitk yazacak olursanız Figür 2-2'deki gibi bir şey görürsünüz.


Figür 2-2. gitk grafiklse tarihçe görüntüleyicisi.

Pencerenin üst yarısında bir kalıtım grafiğinin yanı sıra kayıt tarihçesini görebilirsiniz. Alttaki kayıt içeriği görüntüleyicisi, tıkladığınız herhangi bir kayıttaki değişiklikleri gösterecektir.