Git

Chapter 2

Git ขั้นพื้นฐาน

ถ้าคุณมีเวลาอ่านแค่บทเดียวเพื่อจะเริ่มใช้งาน Git ก็ให้อ่านบทนี้ล่ะ เพราะบทนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่งขั้นพื้นฐานของ Git ที่คุณต้องใช้ในการทำงานประจำวันบ่อย ๆ เมื่ออ่านถึงท้ายบทคุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งค่าและสร้าง repository ใหม่ เริ่มเก็บประวัติของแฟ้ม stage และ commit การแก้ไข รวมไปถึงการตั้งค่าให้ Git เพิกเฉยต่อแฟ้มที่คุณไม่ต้องการเก็บประวัติ การยกเลิก commit ที่ผิดพลาด การดูประวัติของโปรเจคของคุณ การแสดงความต่างระหว่างสอง commit และการ push และ pull จาก remote repository