Git
Chapters ▾ 1st Edition

.2 Podstawy Gita - Rejestrowanie zmian w repozytorium

Rejestrowanie zmian w repozytorium

Posiadasz już repozytorium Gita i ostatnią wersję lub kopię roboczą wybranego projektu. Za każdym razem, kiedy po naniesieniu zmian projekt osiągnie stan, który chcesz zapamiętać, musisz nowe wersje plików zatwierdzić w swoim repozytorium.

Pamiętaj, że każdy plik w twoim katalogu roboczym może być w jednym z dwóch stanów: śledzony lub nieśledzony. Śledzone pliki to te, które znalazły się w ostatniej migawce; mogą być niezmodyfikowane, zmodyfikowane lub oczekiwać w poczekalni. Nieśledzone pliki to cała reszta — są to jakiekolwiek pliki w twoim katalogu roboczym, które nie znalazły się w ostatniej migawce i nie znajdują się w poczekalni, gotowe do zatwierdzenia. Początkowo, kiedy klonujesz repozytorium, wszystkie twoje pliki będą śledzone i niezmodyfikowane, ponieważ dopiero co zostały wybrane i nie zmieniałeś jeszcze niczego.

Kiedy zmieniasz pliki, Git rozpoznaje je jako zmodyfikowane, ponieważ różnią się od ostatniej zatwierdzonej zmiany. Zmodyfikowane pliki umieszczasz w poczekalni, a następnie zatwierdzasz oczekujące tam zmiany i tak powtarza się cały cykl. Przedstawia go Diagram 2-1.


Rysunek 2-1. Cykl życia stanu twoich plików.

Sprawdzanie stanu twoich plików

Podstawowe narzędzie używane do sprawdzenia stanu plików to polecenie git status. Jeśli uruchomisz je bezpośrednio po sklonowaniu repozytorium, zobaczysz wynik podobny do poniższego:

$ git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean

Oznacza to, że posiadasz czysty katalog roboczy — innymi słowy nie zawiera on śledzonych i zmodyfikowanych plików. Git nie widzi także żadnych plików nieśledzonych, w przeciwnym wypadku wyświetliłby ich listę. W końcu polecenie pokazuje również gałąź, na której aktualnie pracujesz. Póki co, jest to zawsze master, wartość domyślna; nie martw się tym jednak teraz. Następny rozdział w szczegółach omawia gałęzie oraz odniesienia.

Powiedzmy, że dodajesz do repozytorium nowy, prosty plik README. Jeżeli nie istniał on wcześniej, po uruchomieniu git status zobaczysz go jako plik nieśledzony, jak poniżej:

$ vim README
$ git status
# On branch master
# Untracked files:
#  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#  README
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Widać, że twój nowy plik README nie jest jeszcze śledzony, ponieważ znajduje się pod nagłówkiem „Untracked files” (Nieśledzone pliki) w informacji o stanie. Nieśledzony oznacza, że Git widzi plik, którego nie miałeś w poprzedniej migawce (zatwierdzonej kopii); Git nie zacznie umieszczać go w przyszłych migawkach, dopóki sam mu tego nie polecisz. Zachowuje się tak, by uchronić cię od przypadkowego umieszczenia w migawkach wyników działania programu lub innych plików, których nie miałeś zamiaru tam dodawać. W tym przypadku chcesz, aby README został uwzględniony, więc zacznijmy go śledzić.

Śledzenie nowych plików

Aby rozpocząć śledzenie nowego pliku, użyj polecenia git add. Aby zacząć śledzić plik README, możesz wykonać:

$ git add README

Jeśli uruchomisz teraz ponownie polecenie status, zobaczysz, że twój plik README jest już śledzony i znalazł się w poczekalni:

$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  new file:  README
#

Widać, że jest w poczekalni, ponieważ znajduje się pod nagłówkiem „Changes to be commited“ (Zmiany do zatwierdzenia). Jeśli zatwierdzisz zmiany w tym momencie, jako migawka w historii zostanie zapisana wersja pliku z momentu wydania polecenia git add. Być może pamiętasz, że po uruchomieniu git init wydałeś polecenie git add (pliki) — miało to na celu rozpoczęcie ich śledzenia. Polecenie git add bierze jako parametr ścieżkę do pliku lub katalogu; jeśli jest to katalog, polecenie dodaje wszystkie pliki z tego katalogu i podkatalogów.

Dodawanie zmodyfikowanych plików do poczekalni

Zmodyfikujmy teraz plik, który był już śledzony. Jeśli zmienisz śledzony wcześniej plik o nazwie benchmarks.rb, a następnie uruchomisz polecenie status, zobaczysz coś podobnego:

$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  new file:  README
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#  modified:  benchmarks.rb
#

Plik benchmarks.rb pojawia się w sekcji „Changes not staged for commit“ (Zmienione ale nie zaktualizowane), co oznacza, że śledzony plik został zmodyfikowany, ale zmiany nie trafiły jeszcze do poczekalni. Aby je tam wysłać, uruchom polecenie git add (jest to wielozadaniowe polecenie — używa się go do rozpoczynania śledzenia nowych plików, umieszczania ich w poczekalni, oraz innych zadań, takich jak oznaczanie rozwiązanych konfliktów scalania). Uruchom zatem git add by umieścić benchmarks.rb w poczekalni, a następnie ponownie wykonaj git status:

$ git add benchmarks.rb
$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  new file:  README
#  modified:  benchmarks.rb
#

Oba pliki znajdują się już w poczekalni i zostaną uwzględnione podczas kolejnego zatwierdzenia zmian. Załóżmy, że w tym momencie przypomniałeś sobie o dodatkowej małej zmianie, którą koniecznie chcesz wprowadzić do pliku benchmarks.rb jeszcze przed zatwierdzeniem. Otwierasz go zatem, wprowadzasz zmianę i jesteś gotowy do zatwierdzenia. Uruchom jednak git status raz jeszcze:

$ vim benchmarks.rb 
$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  new file:  README
#  modified:  benchmarks.rb
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#  modified:  benchmarks.rb
#

Co do licha? Plik benchmarks.rb widnieje teraz jednocześnie w poczekalni i poza nią. Jak to możliwe? Okazuje się, że Git umieszcza plik w poczekalni dokładnie z taką zawartością, jak w momencie uruchomienia polecenia git add. Jeśli w tej chwili zatwierdzisz zmiany, zostanie użyta wersja benchmarks.rb dokładnie z momentu uruchomienia polecenia git add, nie zaś ta, którą widzisz w katalogu roboczym w momencie wydania polecenia git commit. Jeśli modyfikujesz plik po uruchomieniu git add, musisz ponownie użyć git add, aby najnowsze zmiany zostały umieszczone w poczekalni:

$ git add benchmarks.rb
$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  new file:  README
#  modified:  benchmarks.rb
#

Ignorowanie plików

Często spotkasz się z klasą plików, w przypadku których nie chcesz, by Git automatycznie dodawał je do repozytorium, czy nawet pokazywał je jako nieśledzone. Są to ogólnie pliki generowane automatycznie, takie jak dzienniki zdarzeń, czy pliki tworzone w czasie budowania projektu. W takich wypadkach tworzysz plik zawierający listę wzorców do nich pasujących i nazywasz go .gitignore. Poniżej znajdziesz przykładowy plik .gitignore:

$ cat .gitignore
*.[oa]
*~

Pierwsza linia mówi Gitowi, by ignorował pliki kończące się na .o lub .a — pliki obiektów i archiwa, które mogą być produktem kompilacji kodu. Druga linia mówi Gitowi, żeby pomijał również wszystkie pliki, które nazwy kończą się tyldą (~), której to używa wiele edytorów tekstu, takich jak Emacs, do oznaczania plików tymczasowych. Możesz też dołączyć katalog log, tmp lub pid, automatycznie wygenerowaną dokumentację itp. Zajęcie się plikiem .gitignore jeszcze przed przystąpieniem do pracy jest zwykle dobrym pomysłem i pozwoli ci uniknąć przypadkowego dodania do repozytorium Git niechcianych plików.

Zasady przetwarzania wyrażeń, które możesz umieścić w pliku .gitignore są następujące:

 • Puste linie lub linie rozpoczynające się od # są ignorowane.
 • Działają standardowe wyrażenia glob.
 • Możesz zakończyć wyrażenie znakiem ukośnika (/) aby sprecyzować, że chodzi o katalog.
 • Możesz negować wyrażenia rozpoczynając je wykrzyknikiem (!).

Wyrażenia glob są jak uproszczone wyrażenia regularne, używane przez powłokę. Gwiazdka (*) dopasowuje zero lub więcej znaków; [abc] dopasowuje dowolny znak znajdujący się wewnątrz nawiasu kwadratowego (w tym przypadku a, b lub c); znak zapytania (?) dopasowuje pojedynczy znak; nawias kwadratowy zawierający znaki rozdzielone myślnikiem ([0-9]) dopasowuje dowolny znajdujący się pomiędzy nimi znak (w tym przypadku od 0 do 9).

Poniżej znajdziesz kolejny przykład pliku .gitignore:

# komentarz — ta linia jest ignorowana
# żadnych plików .a
*.a
# ale uwzględniaj lib.a, pomimo ignorowania .a w linijce powyżej
!lib.a
# ignoruj plik TODO w katalogu głównym, ale nie podkatalog/TODO
/TODO
# ignoruj wszystkie pliki znajdujące się w katalogu build/
build/
# ignoruj doc/notatki.txt, ale nie doc/server/arch.txt
doc/*.txt

Podgląd zmian w poczekalni i poza nią

Jeśli polecenie git status jest dla ciebie zbyt nieprecyzyjne — chcesz wiedzieć, co dokładnie zmieniłeś, nie zaś, które pliki zostały zmienione — możesz użyć polecenia git diff. W szczegółach zajmiemy się nim później; prawdopodobnie najczęściej będziesz używał go aby uzyskać odpowiedź na dwa pytania: Co zmieniłeś, ale jeszcze nie trafiło do poczekalni? Oraz, co znajduje się już w poczekalni, a co za chwilę zostanie zatwierdzone? Choć git status bardzo ogólnie odpowiada na oba te pytania, git diff pokazuje, które dokładnie linie zostały dodane, a które usunięte — w postaci łatki.

Powiedzmy, że zmieniłeś i ponownie dodałeś do poczekalni plik README, a następnie zmodyfikowałeś plik benchmarks.rb, jednak bez umieszczania go wśród oczekujących. Jeśli uruchomisz teraz polecenie status, zobaczysz coś podobnego:

$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#  new file:  README
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#
#  modified:  benchmarks.rb
#

Aby zobaczyć, co zmieniłeś ale nie wysłałeś do poczekalni, wpisz git diff bez żadnych argumentów:

$ git diff
diff --git a/benchmarks.rb b/benchmarks.rb
index 3cb747f..da65585 100644
--- a/benchmarks.rb
+++ b/benchmarks.rb
@@ -36,6 +36,10 @@ def main
      @commit.parents[0].parents[0].parents[0]
     end

+    run_code(x, 'commits 1') do
+     git.commits.size
+    end
+
     run_code(x, 'commits 2') do
      log = git.commits('master', 15)
      log.size

Powyższe polecenie porównuje zawartość katalogu roboczego z tym, co znajduje się w poczekalni. Wynik pokaże ci te zmiany, które nie trafiły jeszcze do poczekalni.

Jeśli chcesz zobaczyć zawartość poczekalni, która trafi do repozytorium z najbliższym zatwierdzeniem, możesz użyć polecenia git diff --cached. (Git w wersji 1.6.1 i późniejszych pozawala użyć polecenia git diff --staged, które może być łatwiejsze do zapamiętania). To polecenie porówna zmiany z poczekalni z ostatnią migawką:

$ git diff --cached
diff --git a/README b/README
new file mode 100644
index 0000000..03902a1
--- /dev/null
+++ b/README2
@@ -0,0 +1,5 @@
+grit
+ by Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath
+ http://github.com/mojombo/grit
+
+Grit is a Ruby library for extracting information from a Git repository

Istotnym jest, że samo polecenie git diff nie pokazuje wszystkich zmian dokonanych od ostatniego zatwierdzenia — ­jedynie te, które nie trafiły do poczekalni. Może być to nieco mylące, ponieważ jeżeli wszystkie twoje zmiany są już w poczekalni, wynik git diff będzie pusty.

Jeszcze jeden przykład — jeżeli wyślesz do poczekalni plik benchmarks.rb, a następnie zmodyfikujesz go ponownie, możesz użyć git status, by obejrzeć zmiany znajdujące się w poczekalni, jak i te poza nią:

$ git add benchmarks.rb
$ echo '# test line' >> benchmarks.rb
$ git status
# On branch master
#
# Changes to be committed:
#
#  modified:  benchmarks.rb
#
# Changes not staged for commit:
#
#  modified:  benchmarks.rb
#

Teraz możesz użyć git diff, by zobaczyć zmiany spoza poczekalni

$ git diff 
diff --git a/benchmarks.rb b/benchmarks.rb
index e445e28..86b2f7c 100644
--- a/benchmarks.rb
+++ b/benchmarks.rb
@@ -127,3 +127,4 @@ end
 main()

 ##pp Grit::GitRuby.cache_client.stats 
+# test line

oraz git diff --cached, aby zobaczyć zmiany wysłane dotąd do poczekalni:

$ git diff --cached
diff --git a/benchmarks.rb b/benchmarks.rb
index 3cb747f..e445e28 100644
--- a/benchmarks.rb
+++ b/benchmarks.rb
@@ -36,6 +36,10 @@ def main
     @commit.parents[0].parents[0].parents[0]
    end

+    run_code(x, 'commits 1') do
+     git.commits.size
+    end
+       
    run_code(x, 'commits 2') do
     log = git.commits('master', 15)
     log.size

Zatwierdzanie zmian

Teraz, kiedy twoja poczekalnia zawiera dokładnie to, co powinna, możesz zatwierdzić swoje zmiany. Pamiętaj, że wszystko czego nie ma jeszcze w poczekalni — każdy plik, który utworzyłeś lub zmodyfikowałeś, a na którym później nie uruchomiłeś polecenia git add — nie zostanie uwzględnione wśród zatwierdzanych zmian. Pozostanie wyłącznie w postaci zmodyfikowanych plików na twoim dysku.

W tym wypadku, kiedy ostatnio uruchamiałeś git status, zobaczyłeś, że wszystkie twoje zmiany są już w poczekalni, więc jesteś gotowy do ich zatwierdzenia. Najprostszy sposób zatwierdzenia zmian to wpisanie git commit:

$ git commit

Zostanie uruchomiony wybrany przez ciebie edytor tekstu. (Wybiera się go za pośrednictwem zmiennej środowiskową $EDITOR — zazwyczaj jest to vim lub emacs, możesz jednak wybrać własną aplikację używając polecenia git config --global core.editor, które poznałeś w Rozdziale 1.).

Edytor zostanie otwarty z następującym tekstem (poniższy przykład pokazuje ekran Vima):

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#    new file:  README
#    modified:  benchmarks.rb 
~
~
~
".git/COMMIT_EDITMSG" 10L, 283C

Jak widzisz, domyślny opis zmian zawiera aktualny wynik polecenia git status w postaci komentarza oraz jedną pustą linię na samej górze. Możesz usunąć komentarze i wpisać własny opis, lub pozostawić je, co pomoże zapamiętać zakres zatwierdzonych zmian. (Aby uzyskać jeszcze precyzyjniejsze przypomnienie, możesz przekazać do git commit parametr -v. Jeśli to zrobisz, do komentarza trafią również poszczególne zmodyfikowane wiersze, pokazując, co dokładnie zrobiłeś.). Po opuszczeniu edytora, Git stworzy nową migawkę opatrzoną twoim opisem zmian (uprzednio usuwając z niego komentarze i podsumowanie zmian).

Alternatywnie opis rewizji możesz podać już wydając polecenie commit, poprzedzając go flagą -m, jak poniżej:

$ git commit -m "Story 182: Fix benchmarks for speed"
[master]: created 463dc4f: "Fix benchmarks for speed"
 2 files changed, 3 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README

Właśnie zatwierdziłeś swoje pierwsze zmiany! Sama operacja rewizji zwróciła dodatkowo garść informacji, między innymi, gałąź do której dorzuciłeś zmiany (master), ich sumę kontrolną SHA-1 (463dc4f), ilość zmienionych plików oraz statystyki dodanych i usuniętych linii kodu.

Pamiętaj, że operacja commit zapamiętała migawkę zmian z poczekalni. Wszystko czego nie dodałeś do poczekalni, ciągle czeka zmienione w swoim miejscu - możesz to uwzględnić przy następnym zatwierdzaniu zmian. Każdorazowe wywołanie polecenia git commit powoduje zapamiętanie migawki projektu, którą możesz następnie odtworzyć albo porównać do innej migawki.

Pomijanie poczekalni

Chociaż poczekalnia może być niesamowicie przydatna przy ustalaniu rewizji dokładnie takich, jakimi chcesz je mieć później w historii, czasami możesz uznać ją za odrobinę zbyt skomplikowaną aniżeli wymaga tego twoja praca. Jeśli chcesz pominąć poczekalnię, Git udostępnia prosty skrót. Po dodaniu do składni polecenia git commit opcji -a każdy zmieniony plik, który jest już śledzony, automatycznie trafi do poczekalni, dzięki czemu pominiesz część git add:

$ git status
# On branch master
#
# Changes not staged for commit:
#
#  modified:  benchmarks.rb
#
$ git commit -a -m 'added new benchmarks'
[master 83e38c7] added new benchmarks
 1 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-)

Zauważ, że w tym wypadku przed zatwierdzeniem zmian i wykonaniem rewizji nie musiałeś uruchamiać git add na pliku banchmark.rb.

Usuwanie plików

Aby usunąć plik z Gita, należy go najpierw wyrzucić ze zbioru plików śledzonych, a następnie zatwierdzić zmiany. Służy do tego polecenie git rm, które dodatkowo usuwa plik z katalogu roboczego. Nie zobaczysz go już zatem w sekcji plików nieśledzonych przy następnej okazji.

Jeżeli po prostu usuniesz plik z katalogu roboczego i wykonasz polecenie git status zobaczysz go w sekcji "Zmienione ale nie zaktualizowane" (Changes not staged for commit) (czyli, poza poczekalnią):

$ rm grit.gemspec
$ git status
# On branch master
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
#
#    deleted:  grit.gemspec
#

W dalszej kolejności, uruchomienie git rm doda do poczekalni operację usunięcia pliku:

$ git rm grit.gemspec
rm 'grit.gemspec'
$ git status
# On branch master
#
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#    deleted:  grit.gemspec
#

Przy kolejnej rewizji, plik zniknie i nie będzie dłużej śledzony. Jeśli zmodyfikowałeś go wcześniej i dodałeś już do indeksu oczekujących zmian, musisz wymusić usunięcie opcją -f. Spowodowane jest to wymogami bezpieczeństwa, aby uchronić cię przed usunięciem danych, które nie zostały jeszcze zapamiętane w żadnej migawce i które później nie będą mogły być odtworzone z repozytorium Gita.

Kolejną przydatną funkcją jest możliwość zachowywania plików w drzewie roboczym ale usuwania ich z poczekalni. Innymi słowy, możesz chcieć trzymać plik na dysku ale nie chcieć, żeby Git go dalej śledził. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji kiedy zapomniałeś dodać czegoś do .gitignore i przez przypadek umieściłeś w poczekalni np. duży plik dziennika lub garść plików .a. Wystarczy wówczas wywołać polecenie rm wraz opcją --cached:

$ git rm --cached readme.txt

Do polecenia git -rm możesz przekazywać pliki, katalogi lub wyrażenia glob - możesz na przykład napisać coś takiego:

$ git rm log/\*.log

Zwróć uwagę na odwrotny ukośnik (\) na początku *. Jest on niezbędny gdyż Git dodatkowo do tego co robi powłoka, sam ewaluuje sobie nazwy plików. Przywołane polecenie usuwa wszystkie pliki z rozszerzeniem .log, znajdujące się w katalogu log/. Możesz także wywołać następujące polecenie:

$ git rm \*~

Usuwa ona wszystkie pliki, które kończą się tyldą ~.

Przenoszenie plików

W odróżnieniu do wielu innych systemów kontroli wersji, Git nie śledzi bezpośrednio przesunięć plików. Nie przechowuje on żadnych metadanych, które mogłyby mu pomóc w rozpoznawaniu operacji zmiany nazwy śledzonych plików. Jednakże, Git jest całkiem sprytny jeżeli chodzi o rozpoznawanie tego po fakcie - zajmiemy się tym tematem odrobinę dalej.

Nieco mylący jest fakt, że Git posiada polecenie mv. Służy ono do zmiany nazwy pliku w repozytorium, np.

$ git mv file_from file_to

W rzeczywistości, uruchomienie takiego polecenia spowoduje, że Git zapamięta w poczekalni operację zmiany nazwy - możesz to sprawdzić wyświetlając wynik operacji status:

$ git mv README.txt README
$ git status
# On branch master
# Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
#
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#    renamed:  README.txt -> README
#

Jest to równoważne z uruchomieniem poleceń:

$ mv README.txt README
$ git rm README.txt
$ git add README

Git rozpozna w tym przypadku, że jest to operacja zmiany nazwy - nie ma zatem znaczenia, czy zmienisz ją w ten czy opisany wcześniej (mv) sposób. Jedyna realna różnica polega na tym, że mv to jedno polecenie zamiast trzech - kwestia wygody. Co ważniejsze, samą nazwę możesz zmienić dowolnym narzędziem a resztą zajmą się już polecenia add i rm których musisz użyć przed zatwierdzeniem zmian.