Git
Chapters ▾ 1st Edition

.3 Podstawy Gita - Podgląd historii rewizji

Podgląd historii rewizji

Po kilku rewizjach, lub w przypadku sklonowanego repozytorium zawierającego już własną historię, przyjdzie czas, że będziesz chciał spojrzeć w przeszłość i sprawdzić dokonane zmiany. Najprostszym, a zarazem najsilniejszym, służącym do tego narzędziem jest git log.

Poniższe przykłady operują na moim, bardzo prostym, demonstracyjnym projekcie o nazwie simplegit. Aby go pobrać uruchom:

git clone git://github.com/schacon/simplegit-progit.git

Jeśli teraz uruchomisz na sklonowanym repozytorium polecenie git log, uzyskasz mniej więcej coś takiego:

$ git log
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test code

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

  first commit

Domyślnie, polecenie git log uruchomione bez argumentów, listuje zmiany zatwierdzone w tym repozytorium w odwrotnej kolejności chronologicznej, czyli pokazując najnowsze zmiany w pierwszej kolejności. Jak widzisz polecenie wyświetliło zmiany wraz z ich sumą kontrolną SHA-1, nazwiskiem oraz e-mailem autora, datą zapisu oraz notką zmiany.

Duża liczba opcji polecenia git log oraz ich różnorodność pozwalają na dokładne wybranie interesujących nas informacji. Za chwilę przedstawimy najważniejsze i najczęściej używane spośród nich.

Jedną z najprzydatniejszych opcji jest -p. Pokazuje ona różnice wprowadzone z każdą rewizją. Dodatkowo możesz użyć opcji -2 aby ograniczyć zbiór do dwóch ostatnich wpisów:

$ git log -p -2
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

diff --git a/Rakefile b/Rakefile
index a874b73..8f94139 100644
--- a/Rakefile
+++ b/Rakefile
@@ -5,7 +5,7 @@ require 'rake/gempackagetask'
 spec = Gem::Specification.new do |s|
-  s.version  =  "0.1.0"
+  s.version  =  "0.1.1"
   s.author  =  "Scott Chacon"

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test code

diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index a0a60ae..47c6340 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -18,8 +18,3 @@ class SimpleGit
   end

 end
-
-if $0 == __FILE__
- git = SimpleGit.new
- puts git.show
-end
\ No newline at end of file

Opcja spowodowała wyświetlenie tych samych informacji z tą różnicą, że bezpośrednio po każdym wpisie został pokazywany tzw. diff, czyli różnica. Jest to szczególnie przydatne podczas recenzowania kodu albo szybkiego przeglądania zmian dokonanych przez twojego współpracownika. Dodatkowo możesz skorzystać z całej serii opcji podsumowujących wynik działania git log. Na przykład, aby zobaczyć skrócone statystyki każdej z zatwierdzonych zmian, użyj opcji --stat:

$ git log --stat 
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

 Rakefile |  2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test code

 lib/simplegit.rb |  5 -----
 1 files changed, 0 insertions(+), 5 deletions(-)

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

  first commit

 README      |  6 ++++++
 Rakefile     |  23 +++++++++++++++++++++++
 lib/simplegit.rb |  25 +++++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 54 insertions(+), 0 deletions(-)

Jak widzisz, --stat wyświetlił pod każdym wpisem historii listę zmodyfikowanych plików, liczbę zmienionych plików oraz liczbę dodanych i usuniętych linii. Dodatkowo, opcja dołożyła podobne podsumowanie wszystkich informacji na samym końcu wyniku. Kolejnym bardzo przydatnym parametrem jest --pretty. Pokazuje on wynik polecenia log w nowym, innym niż domyślny formacie. Możesz skorzystać z kilku pre-definiowanych wariantów. Opcja oneline wyświetla każdą zatwierdzoną zmianę w pojedynczej linii, co szczególnie przydaje się podczas wyszukiwania w całym gąszczu zmian. Dodatkowo, short, full oraz fuller pokazują wynik w mniej więcej tym samym formacie ale odpowiednio z odrobiną więcej lub mniej informacji:

$ git log --pretty=oneline
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 changed the version number
085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 removed unnecessary test code
a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6 first commit

Najbardziej interesująca jest tutaj jednak opcja format. Pozwala ona określić własny wygląd i format informacji wyświetlanych poleceniem log. Funkcja przydaje się szczególnie podczas generowania tychże informacji do dalszego, maszynowego przetwarzania - ponieważ sam definiujesz ściśle format, wiesz, że nie zmieni się on wraz z kolejnymi wersjami Gita:

$ git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
ca82a6d - Scott Chacon, 11 months ago : changed the version number
085bb3b - Scott Chacon, 11 months ago : removed unnecessary test code
a11bef0 - Scott Chacon, 11 months ago : first commit

Tabela 2-1 pokazuje najprzydatniejsze opcje akceptowane przez format.

Opcja Opis
%H Suma kontrolna zmiany
%h Skrócona suma kontrolna zmiany
%T Suma kontrolna drzewa
%t Skrócona suma kontrolna drzewa
%P Sumy kontrolne rodziców
%p Skrócone sumy kontrolne rodziców
%an Nazwisko autora
%ae Adres e-mail autora
%ad Data autora (format respektuje opcję -date=)
%ar Względna data autora
%cn Nazwisko zatwierdzającego zmiany
%ce Adres e-mail zatwierdzającego zmiany
%cd Data zatwierdzającego zmiany
%cr Data zatwierdzającego zmiany, względna
%s Temat

Pewnie zastanawiasz się jaka jest różnica pomiędzy autorem a zatwierdzającymzmiany_. Autor to osoba, która oryginalnie stworzyła pracę a zatwierdzający zmiany to osoba, która ostatnia wprowadziła modyfikacje do drzewa. Jeśli zatem wysyłasz do projektu łatkę a następnie któryś z jego członków nanosi ją na projekt, oboje zastajecie zapisani w historii - ty jako autor, a członek zespołu jako osoba zatwierdzająca. Powiemy więcej o tym rozróżnieniu w rozdziale 5.

Wspomniana już wcześniej opcja oneline jest szczególnie przydatna w parze z z inną, a mianowicie, --graph. Tworzy ona mały, śliczny graf ASCII pokazujący historię gałęzi oraz scaleń, co w pełnej krasie można zobaczyć na kopii repozytorium Grita:

$ git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* 2d3acf9 ignore errors from SIGCHLD on trap
* 5e3ee11 Merge branch 'master' of git://github.com/dustin/grit
|\ 
| * 420eac9 Added a method for getting the current branch.
* | 30e367c timeout code and tests
* | 5a09431 add timeout protection to grit
* | e1193f8 support for heads with slashes in them
|/ 
* d6016bc require time for xmlschema
* 11d191e Merge branch 'defunkt' into local

Są to jedynie podstawowe opcje formatowania wyjścia polecenia git log - jest ich znacznie więcej. Tabela 2-2 uwzględnia zarówno te które już poznałeś oraz inne, często wykorzystywane, wraz ze opisem każdej z nich.

Opcja Opis
-p Pokaż pod każdą zmianą powiązaną łatkę
--stat Pokaż pod każdą zmianą statystyki zmodyfikowanych plików
--shortstat Pokaż wyłącznie zmienione/wstawione/usunięte linie z polecenia --stat
--name-only Pokaż pod każdą zmianą listę zmodyfikowanych plików
--name-status Pokaż listę plików o dodanych/zmodyfikowanych/usuniętych informacjach.
--abbrev-commit Pokaż tylko pierwsze kilka znaków (zamiast 40-tu) sumy kontrolnej SHA-1.
--relative-date Pokaż datę w formacie względnym (np. 2 tygodnie temu)
--graph Pokaż graf ASCII gałęzi oraz historię scaleń obok wyniku.
--pretty Pokaż zatwierdzone zmiany w poprawionym formacie. Dostępne opcje obejmują oneline, short, full, fuller oraz format (gdzie określa własny format)

Ograniczanie wyniku historii

Jako dodatek do opcji formatowania, git log przyjmuje także zestaw parametrów ograniczających wynik do określonego podzbioru. Jeden z takich parametrów pokazaliśmy już wcześniej: opcja -2, która spowodowała pokazanie jedynie dwóch ostatnich rewizji. Oczywiście, możesz podać ich dowolną liczbę - -<n>, gdzie n jest liczbą całkowitą. Na co dzień raczej nie będziesz używał jej zbyt często, ponieważ Git domyślnie przekazuje wynik do narzędzia stronicującego, w skutek czego i tak jednocześnie widzisz tylko jedną jego stronę.

Inaczej jest z w przypadku opcji ograniczania w czasie takich jak --since (od) oraz --until (do) które są wyjątkowo przydatne. Na przykład, poniższe polecenie pobiera listę zmian dokonanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni:

$ git log --since=2.weeks

Polecenie to obsługuje mnóstwo formatów - możesz uściślić konkretną datę (np. "2008-01-15") lub podać datę względną jak np. 2 lata 1 dzień 3 minuty temu.

Możesz także odfiltrować listę pozostawiając jedynie rewizje spełniające odpowiednie kryteria wyszukiwania. Opcja --author pozwala wybierać po konkretnym autorze, a opcja --grep na wyszukiwanie po słowach kluczowych zawartych w notkach zmian. (Zauważ, że jeżeli potrzebujesz określić zarówno autora jak i słowa kluczowe, musisz dodać opcję --all-match - w przeciwnym razie polecenie dopasuje jedynie wg jednego z kryteriów).

Ostatnią, szczególnie przydatną opcją, akceptowaną przez git log jako filtr, jest ścieżka. Możesz dzięki niej ograniczyć wynik wyłącznie do rewizji, które modyfikują podane pliki. Jest to zawsze ostatnia w kolejności opcja i musi być poprzedzona podwójnym myślnikiem --, tak żeby oddzielić ścieżki od pozostałych opcji.

W tabeli 2-3 znajduje się ta jak i kilka innych często używanych opcji.

Opcja Opis
-(n) Pokaż tylko ostatnie n rewizji.
--since, --after Ogranicza rewizje do tych wykonanych po określonej dacie.
--until, --before Ogranicza rewizje do tych wykonanych przed określoną datą.
--author Pokazuje rewizje, których wpis autora pasuje do podanego.
--committer Pokazuje jedynie te rewizje w których osoba zatwierdzająca zmiany pasuje do podanej.

Na przykład, żeby zobaczyć wyłącznie rewizje modyfikujące pliki testowe w historii plików źródłowych Git-a zatwierdzonych przez Junio Hamano, ale nie zespolonych w październiku 2008, możesz użyć następującego polecenia:

$ git log --pretty="%h - %s" --author=gitster --since="2008-10-01" \
  --before="2008-11-01" --no-merges -- t/
5610e3b - Fix testcase failure when extended attribute
acd3b9e - Enhance hold_lock_file_for_{update,append}()
f563754 - demonstrate breakage of detached checkout wi
d1a43f2 - reset --hard/read-tree --reset -u: remove un
51a94af - Fix "checkout --track -b newbranch" on detac
b0ad11e - pull: allow "git pull origin $something:$cur

Z prawie 20000 rewizji w historii kodu Gita, podane polecenie wyłowiło jedynie 6 spełniających zadane kryteria.

Wizualizacja historii w interfejsie graficznym

Do wyświetlania historii rewizji możesz także użyć narzędzi okienkowych - być może spodoba ci się na przykład napisany w Tcl/Tk program o nazwie gitk, który jest dystrybuowany wraz z Gitem. Gitk to proste narzędzie do wizualizacji wyniku polecenia git log i akceptuje ono prawie wszystkie, wcześniej wymienione, opcje filtrowania. Po uruchomieniu gitk z linii poleceń powinieneś zobaczyć okno podobne do widocznego na ekranie 2-2.


Figure 2-2. Graficzny interfejs programu gitk przedstawiający historię rewizji.

Historia wraz z grafem przodków znajduje się w górnej połówce okna. W dolnej części znajdziesz przeglądarkę różnic pokazującą zmiany wnoszone przez wybraną rewizję.