Git
Chapters ▾ 1st Edition

.5 Pierwsze kroki - Wstępna konfiguracja Git

Wstępna konfiguracja Git

Teraz, gdy Git jest już zainstalowany w Twoim systemie, istotne jest wykonanie pewnych czynności konfiguracyjnych. Wystarczy to zrobić raz; konfiguracja będzie obowiązywać także po aktualizacji Git. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie jeszcze raz wykonując odpowiednie polecenia.

Git posiada narzędzie zwane git config, które pozwala odczytać, bądź zmodyfikować zmienne, które kontrolują wszystkie aspekty działania i zachowania Git. Zmienne te mogą być przechowywane w trzech różnych miejscach:

  • plik /etc/gitconfig: Zawiera wartości zmiennych widoczne dla każdego użytkownika w systemie oraz dla każdego z ich repozytoriów. Jeśli dodasz opcję --system do polecenia git config, odczytane bądź zapisane zostaną zmienne z tej właśnie lokalizacji.
  • plik ~/.gitconfig: Lokalizacja specyficzna dla danego użytkownika. Za pomocą opcji --global można uzyskać dostęp do tych właśnie zmiennych.
  • plik konfiguracyjny w katalogu git (tzn. .git/config) bieżącego repozytorium: zawiera konfigurację charakterystyczną dla tego konkretnego repozytorium. Każdy poziom ma priorytet wyższy niż poziom poprzedni, zatem wartości zmiennych z pliku .git/config przesłaniają wartości zmiennych z pliku /etc/gitconfig.

W systemie Windows, Git poszukuje pliku .gitconfig w katalogu %HOME% (C:\Documents and Settings\%USERNAME% w większości przypadków). Sprawdza również istnienie pliku /etc/gitconfig, choć w tym wypadku katalog ten jest katalogiem względnym do katalogu instalacji MSysGit.

Twoja tożsamość

Pierwszą rzeczą, którą warto wykonać po instalacji Git jest konfiguracja własnej nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. Jest to ważne, ponieważ każda operacja zatwierdzenia w Git korzysta z tych informacji, które stają się integralną częścią zatwierdzeń przesyłanych i pobieranych później do i z serwera:

$ git config --global user.name "Jan Nowak"
$ git config --global user.email jannowak@example.com

Jeśli skorzystasz z opcji --global wystarczy, że taka konfiguracja zostanie dokonana jednorazowo. Git skorzysta z niej podczas każdej operacji wykonywanej przez Ciebie w danym systemie. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany tych informacji dla konkretnego projektu, można skorzystać z git config bez opcji --global.

Edytor

Teraz, gdy ustaliłeś swą tożsamość, możesz skonfigurować domyślny edytor tekstu, który zostanie uruchomiony, gdy Git będzie wymagał wprowadzenia jakiejś informacji tekstowej. Domyślnie Git skorzysta z domyślnego edytora systemowego, którym zazwyczaj jest Vi lub Vim. Jeśli wolisz korzystać z innego edytora, np. z Emacsa, uruchom następujące polecenie:

$ git config --global core.editor emacs

Narzędzie obsługi różnic

Warto również skonfigurować domyślne narzędzie do rozstrzygania różnic i problemów podczas edycji konfliktów powstałych w czasie operacji łączenia (ang. merge). Jeśli chcesz wykorzystywać w tym celu narzędzie vimdiff, użyj polecenia:

$ git config --global merge.tool vimdiff

Git zna narzędzia kdiff3, tkdiff, meld, xxdiff, emerge, vimdiff, gvimdiff, ecmerge, oraz opendiff. Możesz również użyć własnego narzędzia; rozdział 7 zawiera więcej informacji na ten temat.

Sprawdzanie ustawień

Jeśli chcesz sprawdzić bieżące ustawienia, wykonaj polecenie git config --list. Git wyświetli pełną konfigurację:

$ git config --list
user.name=Scott Chacon
user.email=schacon@gmail.com
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=auto
color.diff=auto
...

Niektóre zmienne mogą pojawić się wiele razy, ponieważ Git odczytuje konfigurację z różnych plików (choćby z /etc/gitconfig oraz ~/.gitconfig). W takim wypadku Git korzysta z ostatniej wartości dla każdej unikalnej zmiennej, którą znajdzie.

Można również sprawdzić jaka jest rzeczywista wartość zmiennej o konkretnej nazwie za pomocą polecenia git config {zmienna}:

$ git config user.name
Scott Chacon