Git
Chapters ▾ 1st Edition

.6 Narzędzia Gita - Moduły zależne

Moduły zależne

Często podczas pracy na jednym projektem, musisz włączyć inny projekt do niego. Być może będzie to biblioteka stworzona przez innych programistów, lub część projektu rozwijana niezależnie, którą można użyć w kilku innych projektach. W takiej sytuacji powstaje problem: chcesz nadal traktować te projekty jako oddzielne, ale mieć możliwość użycia jednego z nich w drugim.

Sprawdźmy przykład. Załóżmy, że tworzysz stronę wykorzystującą kanały RSS/Atom. Jednak zamiast stworzenia własnego kodu który będzie się tym zajmował, decydujesz się na użycie zewnętrznej biblioteki. Będziesz musiał zainstalować ją z pakietu dostarczonego przez CPAN lub pakietu Ruby gem, lub skopiować jej kod źródłowy do swojego projektu. Problem z włączaniem biblioteki z zewnętrznego pakietu jest taki, że ciężko jest dostosować ją w jakikolwiek sposób oraz ciężko wdrożyć, ponieważ każdy użytkownik ma musi mieć taką bibliotekę zainstalowaną. Problem z włączaniem kodu biblioteki do własnego repozytorium jest taki, że po wprowadzeniu w niej jakichkolwiek zmian ciężko jest je włączyć, gdy kod biblioteki rozwinął się.

Git rozwiązuje te problemy przez użycie modułów zależnych. Pozwalają one na trzymanie repozytorium Gita w podkatalogu znajdującym się w innym repozytorium. Pozwala to na sklonowanie repozytorium do swojego projektu i utrzymywanie zmian niezależnie.

Rozpoczęcie prac z modułami zależnymi

Załóżmy, że chcesz dodać bibliotekę Rack (biblioteka obsługująca serwer stron www napisana w Ruby) do swojego projektu, być może wprowadzić jakieś własne zmiany, ale nadal chcesz włączać zmiany wprowadzane w jej oryginalnym repozytorium. Pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić jest sklonowanie zewnętrznego repozytorium do własnego podkatalogu. Dodajesz zewnętrzne projekty jako moduły zależne, za pomocą komendy git submodule add:

$ git submodule add git://github.com/chneukirchen/rack.git rack
Initialized empty Git repository in /opt/subtest/rack/.git/
remote: Counting objects: 3181, done.
remote: Compressing objects: 100% (1534/1534), done.
remote: Total 3181 (delta 1951), reused 2623 (delta 1603)
Receiving objects: 100% (3181/3181), 675.42 KiB | 422 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1951/1951), done.

Masz teraz projekt Rack w podkatalogu o nazwie rack, który znajduje się w Twoim projekcie. Możesz przejść do tego podkatalogu, wprowadzić zmiany, dodać swoje własne zdalne repozytorium do którego będziesz mógł wypychać zmiany, pobierać i włączać zmiany z oryginalnego repozytorium, itd. Jeżeli uruchomisz komendę git status zaraz po dodaniu modułu, zobaczysz dwie rzeczy:

$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   new file:  .gitmodules
#   new file:  rack
#

Po pierwsze zobaczysz plik .gitmodules. Jest to plik konfiguracyjny, który przechowuje mapowania pomiędzy adresami URL projektów i lokalnymi podkatalogami do których je pobrałeś:

$ cat .gitmodules
[submodule "rack"]
   path = rack
   url = git://github.com/chneukirchen/rack.git

Jeżeli masz więcej modułów zależnych, będziesz miał więcej wpisów w tym pliku. Warto zaznaczysz, że ten plik jest również obsługiwany przez system kontroli wersji razem z innymi plikami, podobnie do .gitignore. Jest wypychany i pobierany razem z resztą projektu. Z niego inne osoby pobierające ten projekt dowiedzą sie skąd pobrać dodatkowe moduły.

Inny wynik komendy git status ma katalog rack. Jeżeli uruchomisz git diff na nim, zobaczysz coś interesującego:

$ git diff --cached rack
diff --git a/rack b/rack
new file mode 160000
index 0000000..08d709f
--- /dev/null
+++ b/rack
@@ -0,0 +1 @@
+Subproject commit 08d709f78b8c5b0fbeb7821e37fa53e69afcf433

Chociaż rack jest podkatalogiem w Twoim katalogu roboczym, Git widzi go jako moduł zależny i nie śledzi jego zawartości, jeżeli nie jesteś w tym katalogu. Zamiast tego, Git śledzi każdy commit z tego repozytorium. Kiedy zrobisz jakieś zmiany i wykonasz na nich commit w tym podkatalogu, projekt główny

Ważnym jest, aby wskazać, że moduły zależne: zapisujesz dokładnie na jakimś etapie rozwoju (na dokładnym commicie). Nie możesz dodać modułu zależnego, który będzie wskazywał na gałąź master lub jakąś inną symboliczne odniesienie.

Jak commitujesz, zobaczysz coś podobnego do:

$ git commit -m 'first commit with submodule rack'
[master 0550271] first commit with submodule rack
 2 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .gitmodules
 create mode 160000 rack

Zauważ tryb 160000 dla wpisu dotyczącego rack. Jest to specjalny tryb w Gitcie, który oznacza tyle, że zapisujesz commmit jako wpis dotyczący katalogu, a nie podkatalogu czy pliku.

Możesz traktować katalog rack jako oddzielny projekt i od czasu do czasu aktualizować jego zawartość do ostatniej zmiany w nim. Wszystkie komendy Gita działają niezależnie w każdym z dwóch katalogów:

$ git log -1
commit 0550271328a0038865aad6331e620cd7238601bb
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Apr 9 09:03:56 2009 -0700

  first commit with submodule rack
$ cd rack/
$ git log -1
commit 08d709f78b8c5b0fbeb7821e37fa53e69afcf433
Author: Christian Neukirchen <chneukirchen@gmail.com>
Date:  Wed Mar 25 14:49:04 2009 +0100

  Document version change

Klonowanie projektu z modułami zależnymi

Sklonujesz tym razem projekt, który ma sobie moduł zależny. Kiedy pobierzesz taki projekt, otrzymasz katalogi które zawierają moduły zależne, ale nie będzie w nich żadnych plików:

$ git clone git://github.com/schacon/myproject.git
Initialized empty Git repository in /opt/myproject/.git/
remote: Counting objects: 6, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
$ cd myproject
$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 schacon admin  3 Apr 9 09:11 README
drwxr-xr-x 2 schacon admin 68 Apr 9 09:11 rack
$ ls rack/
$

Powstał katalog rack, ale pusty. Musisz uruchomić dwie komendy: git submodule init, aby zainicjować lokalny plik konfiguracyjny, oraz git submodule update, aby pobrać wszystkie dane z tego projektu i nałożyć zmiany dotyczące tego modułu z projektu głównego:

$ git submodule init
Submodule 'rack' (git://github.com/chneukirchen/rack.git) registered for path 'rack'
$ git submodule update
Initialized empty Git repository in /opt/myproject/rack/.git/
remote: Counting objects: 3181, done.
remote: Compressing objects: 100% (1534/1534), done.
remote: Total 3181 (delta 1951), reused 2623 (delta 1603)
Receiving objects: 100% (3181/3181), 675.42 KiB | 173 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1951/1951), done.
Submodule path 'rack': checked out '08d709f78b8c5b0fbeb7821e37fa53e69afcf433'

Teraz Twój podkatalog rack jest w dokładnie takim samym stanie w jakim był, gdy commitowałeś go wcześniej. Jeżeli inny programista zrobi zmiany w kodzie rack i zapisze je, a Ty pobierzesz je i włączysz, otrzymasz dziwny wynik:

$ git merge origin/master
Updating 0550271..85a3eee
Fast forward
 rack |  2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
[master*]$ git status
# On branch master
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#   modified:  rack
#

Włączyłeś zmiany które były po prostu przesunięciem wskaźnika ostatniej wersji dla tego modułu; jednak kod nie został zaktualizowany, więc wygląda to trochę tak, jakbyś miał niespójne dane w swoim katalogu roboczym:

$ git diff
diff --git a/rack b/rack
index 6c5e70b..08d709f 160000
--- a/rack
+++ b/rack
@@ -1 +1 @@
-Subproject commit 6c5e70b984a60b3cecd395edd5b48a7575bf58e0
+Subproject commit 08d709f78b8c5b0fbeb7821e37fa53e69afcf433

Dzieje się tak dlatego, ponieważ wskaźnik który masz dla modułu zależnego, nie istnieje w jego katalogu. Aby to poprawić, musisz uruchomić git submodule update ponownie:

$ git submodule update
remote: Counting objects: 5, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 2 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From git@github.com:schacon/rack
  08d709f..6c5e70b master   -> origin/master
Submodule path 'rack': checked out '6c5e70b984a60b3cecd395edd5b48a7575bf58e0'

Musisz wykonywać tę komendę, za każdym razem gdy ściągniesz zmiany z modułu do swojego projektu. Trochę to dziwne, ale działa.

Często zdarza się natrafić na problem związany z tym, że programista wprowadza zmiany lokalnie w jakimś module, ale nie wypycha ich na publiczny serwer. Następnie commituje on wskaźnik do tej nie publicznej zmiany i wypycha do głównego projektu. Kiedy inni programiści będą chcieli uruchomić git submodule update, komenda ta nie będzie mogła znaleźć commita na który zmiana wskazuje, ponieważ istnieje ona tylko na komputerze tamtego programisty. Jeżeli tak się stanie, zobaczysz błąd podobny do:

$ git submodule update
fatal: reference isn’t a tree: 6c5e70b984a60b3cecd395edd5b48a7575bf58e0
Unable to checkout '6c5e70b984a60b3cecd395edd5ba7575bf58e0' in submodule path 'rack'

Musisz dojść do tego, kto ostatnio zmieniał ten moduł:

$ git log -1 rack
commit 85a3eee996800fcfa91e2119372dd4172bf76678
Author: Scott Chacon <schacon@gmail.com>
Date:  Thu Apr 9 09:19:14 2009 -0700

  added a submodule reference I will never make public. hahahahaha!

W takiej sytuacji piszesz do niego e-mail i mówisz mu co o tym sądzisz.

Superprojekty

Czasami, programiści chcą pobrać tylko część podkatalogów z dużego projektu, w zależności czym ich zespół się zajmuje. Jest to częste, jeżeli używałeś CVS lub Subversion, gdzie miałeś zdefiniowany moduł lub kolekcję podkatalogów i chciałbyś trzymać się tego sposobu pracy.

Można to łatwo osiągnąć w Gitcie, tworząc dla każdego podkatalogu osobne repozytorium Gita, a następnie tworząc superprojekt który zawiera różne moduły. Zyskiem z takiego podejścia jest to, że możesz dokładniej określić zależności między projektami za pomocą tagów i gałęzi w superprojekcie.

Problemy z modułami zależnymi

Używanie modułów zależnych wiąże się również z pewnymi problemami. Po pierwsze musisz być ostrożny podczas pracy w katalogu modułu. Kiedy uruchamiasz komendę git submodule update, sprawdza ona konkretną wersję projektu, ale nie w gałęzi. Nazywane to jest posiadaniem odłączonego HEADa - co oznacza, że HEAD wskazuje bezpośrednio na commit, a nie na symboliczną referencję. Problem w tym, że zazwyczaj nie chcesz pracować w takim środowisku, bo łatwo o utratę zmian. Jeżeli zrobisz po raz pierwszy submodule update, wprowadzisz zmiany w tym module bez tworzenia nowej gałęzi do tego, i potem ponownie uruchomisz git submodule update z poziomu projektu głównego bez commitowania ich, Git nadpisze te zmiany bez żadnej informacji zwrotnej. Technicznie rzecz biorąc nie stracisz swoich zmian, ale nie będziesz miał gałęzi która wskazuje na nie, będzie więc trudno je odzyskać.

Aby uniknąć tego problemu, stwórz gałąź gdy pracujesz w katalogu modułu za pomocą git checkout -b work lub podobnej komendy. Kiedy zrobisz aktualizację modułu kolejny raz, cofnie on Twoje zmiany, ale przynajmniej masz wskaźnik dzięki któremu możesz do nich dotrzeć.

Przełączanie gałęzi które mają w sobie moduły zależne może również być kłopotliwe. Gdy stworzysz nową gałąź, dodanie w niej moduł, a następnie przełączysz się z powrotem na gałąź która nie zawiera tego modułu, będziesz miał nadal katalog w którym jest moduł, ale nie będzie on śledzony:

$ git checkout -b rack
Switched to a new branch "rack"
$ git submodule add git@github.com:schacon/rack.git rack
Initialized empty Git repository in /opt/myproj/rack/.git/
...
Receiving objects: 100% (3184/3184), 677.42 KiB | 34 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1952/1952), done.
$ git commit -am 'added rack submodule'
[rack cc49a69] added rack submodule
 2 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .gitmodules
 create mode 160000 rack
$ git checkout master
Switched to branch "master"
$ git status
# On branch master
# Untracked files:
#  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#   rack/

Musisz albo przenieść go gdzieś lub usunąć, będziesz musiał ponownie go sklonować po przełączeniu

Ostatnim głównym problemem z którym ludzie się spotykają, jest sytuacja w której, chcemy przejść z podkatalogów na moduły zależne. Jeżeli miałeś dodane pliki w swoim projekcie, a następnie chciałbyś przenieść część z nich do osobnego modułu, musisz być ostrożny bo inaczej Git będzie sprawiał kłopoty. Załóżmy że masz pliki związane z rack w podkatalogu swojego projektu i chcesz przenieść je do osobnego modułu. Jeżeli usuniesz ten podkatalog i uruchomisz submodule add, Git pokaże błąd:

$ rm -Rf rack/
$ git submodule add git@github.com:schacon/rack.git rack
'rack' already exists in the index

Musisz najpierw usunąć z przechowalni katalog rack. Następnie możesz dodać moduł:

$ git rm -r rack
$ git submodule add git@github.com:schacon/rack.git rack
Initialized empty Git repository in /opt/testsub/rack/.git/
remote: Counting objects: 3184, done.
remote: Compressing objects: 100% (1465/1465), done.
remote: Total 3184 (delta 1952), reused 2770 (delta 1675)
Receiving objects: 100% (3184/3184), 677.42 KiB | 88 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1952/1952), done.

Teraz załóżmy że zrobiłeś to w gałęzi. Jeżeli spróbujesz przełączyć się ponownie na gałąź w której te pliki znajdują się w projekcie a nie w module zależnym - otrzymasz błąd:

$ git checkout master
error: Untracked working tree file 'rack/AUTHORS' would be overwritten by merge.

Musisz przenieść gdzieś katalogu modułu rack, zanim będziesz mógł zmienić na gałąź która go nie ma:

$ mv rack /tmp/
$ git checkout master
Switched to branch "master"
$ ls
README rack

Potem, gdy przełączysz się z powrotem, otrzymasz pusty katalog rack. Musisz albo uruchomić git submodule update w celu ponownego pobrania, lub przenieść katalog /tmp/rack z powrotem do pustego katalogu.