Git
Chapters ▾ 1st Edition

.6 Mechanizmy wewnętrzne w Git - Protokoły transferu

Protokoły transferu

Git może przesyłać dane między repozytoriami na dwa główne sposoby: poprzez protokół HTTP oraz poprzez tak zwane inteligentne protokoły, używane transportach file://, ssh:// oraz git://. Ten rodział szybko pokaże w jaki sposób te protokoły działają.

Protokół prosty

Transfer danych za pomocą protokołu HTTP jest często określany jako transfer prosty, ponieważ do jego działania nie jest wymagana obsługa Git na serwerze. Podczas pobierania danych za pomocą komendy "fetch", wykonywane są kolejno zapytania GET, z których program kliencki może odnaleźć strukturę repozytorium Git. Prześledźmy proces http-fetch dla biblioteki simplegit:

$ git clone http://github.com/schacon/simplegit-progit.git

Pierwszą rzeczą jaką wykonuje ta komenda, jest pobranie pliku info/refs. Plik ten jest zapisywany przez komendę update-server-info, dlatego też musisz włączyć komendę post-receive, aby przesyłanie danych przez HTTP działało poprawnie:

=> GET info/refs
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949     refs/heads/master

Masz teraz listę zdalnych referencji oraz ich sumy SHA. Następnie sprawdzasz co znajduje się w HEAD, tak aby było wiadomo jaką gałąź pobrać po zakończeniu:

=> GET HEAD
ref: refs/heads/master

Musisz pobrać gałąź master po ukończeniu całego procesu. W tym momencie możesz rozpocząć proces odnajdowania struktury repozytorium. Elementem początkowym jest commit ca82a6, który zobaczyłeś w pliku info/refs, pobierz go jako pierwszego:

=> GET objects/ca/82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
(179 bytes of binary data)

Otrzymujesz w odpowiedzi obiekt - pobrany z serwera obiekt jest w luźnym formacie i został pobrany poprzez zapytanie HTTP GET. Możesz rozpakować ten plik, usunąć nagłówki i odczytać jego zawartość:

$ git cat-file -p ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
tree cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
parent 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
author Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1205815931 -0700
committer Scott Chacon <schacon@gmail.com> 1240030591 -0700

changed the version number

W następnej kolejności masz dwa obiekty do pobrania - cfda3b, który jest obiektem tree z zawartością na którą wskazuje pobrany commit; oraz 085bb3, który jest poprzednim commitem:

=> GET objects/08/5bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
(179 bytes of data)

Otrzymałeś więc kolejny obiekt commit. Pobierz zawartość obiektu tree:

=> GET objects/cf/da3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
(404 - Not Found)

Oops - wygląda na to, że obiekt tree nie jest w luźnym formacie na serwerze, dlatego otrzymałeś odpowiedź 404. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka - obiekt może być w alternatywnym repozytorium, lub może być w pliku packfile w tym samym repozytorium. Git najpierw sprawdza czy są jakieś alternatywne repozytoria dodane:

=> GET objects/info/http-alternates
(empty file)

Jeżeli zwrócona zostanie lista alternatywnych adresów URL, Git sprawdzi czy istnieją w nich szukane pliki w luźnym formacie lub spakowane pliki packfile - jest to bardzo fajny mechanizm umożliwiający współdzielenie plików dla projektów które rozwidlają się (ang. fork) jeden od drugiego. Jednak, ze względu na to, że nie ma żadnych alternatywnych plików w tym przykładzie, szukany obiekt musi być w spakowanym pliku packfile. Aby zobaczyć jakie pliki packfile są dostępne na serwerze, musisz pobrać plik objects/info/packs zawierający ich listę (ten plik jest również tworzony przez update-server-info):

=> GET objects/info/packs
P pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.pack

Jest tylko jeden plik packfile na serwerze, więc szukany obiekt jest na pewno w nim, sprawdź jednak plik indeks aby mieć pewność. Jest to również przydatne, gdy masz wiele plików packfile na serwerze, tak abyś mógł zobaczyć który z nich zawiera obiekt którego szukasz:

=> GET objects/pack/pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.idx
(4k of binary data)

Teraz, gdy pobrałeś już indeks pliku packfile, możesz zobaczyć jakie obiekty się w nim znajdują - ponieważ zawiera on listę sum SHA obiektów oraz informacje o tym w którym miejscu w pliku packfile ten obiekt się znajduje. Twój obiekt w nim jest, pobierz więc cały plik packfile:

=> GET objects/pack/pack-816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835.pack
(13k of binary data)

Masz już obiekt tree, możesz więc kontynuować przechodzenie przez wszystkie zmiany. Wszystkie one zawarte są również w pliku packfile który właśnie pobrałeś, nie musisz więc wykonywać żadnych dodatkowych zapytań do serwera. Git pobierze kopię roboczą z gałęzi master, na którą wskazywała referencja pobrana z HEAD na początku całego procesu.

Wynik działania całego procesu wygląda tak:

$ git clone http://github.com/schacon/simplegit-progit.git
Initialized empty Git repository in /private/tmp/simplegit-progit/.git/
got ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
walk ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
got 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Getting alternates list for http://github.com/schacon/simplegit-progit.git
Getting pack list for http://github.com/schacon/simplegit-progit.git
Getting index for pack 816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835
Getting pack 816a9b2334da9953e530f27bcac22082a9f5b835
 which contains cfda3bf379e4f8dba8717dee55aab78aef7f4daf
walk 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
walk a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6

Protokół Inteligentny

Metoda pobierania za pomocą HTTP jest prosta, ale nieefektywna. Używanie protokołów inteligentnych jest znacznie częstszym sposobem do transferu danych. Te protokołu posiadają uruchomiony program na drugim końcu połączenia, który zna działanie Gita - może on odczytywać lokalne dane, oraz może wygenerować dane dla konkretnego klienta na podstawie tego jakie informacje on już posiada. Są dwa rodzaje procesów do przesyłania danych: para procesów do wgrywania danych, oraz para do pobierania.

Wgrywanie Danych

Aby wgrać dane do zdalnego repozytorium, Git używa procesów send-pack oraz receive-pack. Proces send-pack uruchomiony jest po stronie klienta i łączy się do procesu receive-pack uruchomionego na zdalnym serwerze.

Na przykład, załóżmy że uruchamiasz git push origin master w swoim projekcie, a origin jest zdefiniowany jako URL używający protokołu ssh. Git uruchamia proces send-pack, który zainicjuje połączenie przez SSH do Twojego serwera. Uruchamia on komendę na zdalnym serwerze przez SSH, podobną do:

$ ssh -x git@github.com "git-receive-pack 'schacon/simplegit-progit.git'"
005bca82a6dff817ec66f4437202690a93763949 refs/heads/master report-status delete-refs
003e085bb3bcb608e1e84b2432f8ecbe6306e7e7 refs/heads/topic
0000

Komenda git-receive-pack od razu odpowiada jedną linią dla każdej referencji którą aktualnie zawiera - w tym przypadku, tylko gałąź master oraz jej SHA. Pierwsza linia zawiera również listę funkcji serwera (tutaj report-status i delete-refs).

Każda linia rozpoczyna się 4-bajtową wartością hex wskazującą na to, jak długa jest reszta linii. Pierwsza linia rozpoczyna się 005b, co daje 91 w hex, co oznacza że 91 bajtów pozostało w tej linii. Następna linia rozpoczyna się od 003e, czyli 62, odczytujesz więc pozostałe 62 bajty. Kolejna linia to 0000, oznaczająca że serwer zakończył listowanie referencji.

Teraz, gdy zna on już stan który jest na serwerze, Twój proces send-pack ustala które z posiadanych commitów nie istnieją na serwerze. Dla każdej referencji która zostanie zaktualizowana podczas tego pusha, proces send-pack przekazuje receive-pack te informacje. Na przykład, jeżeli aktualizujesz gałąź master oraz dodajesz gałąź experiment, odpowiedź send-pack może wyglądać tak:

0085ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949  15027957951b64cf874c3557a0f3547bd83b3ff6 refs/heads/master report-status
00670000000000000000000000000000000000000000 cdfdb42577e2506715f8cfeacdbabc092bf63e8d refs/heads/experiment
0000

Wartość SHA-1 składająca się z samych '0' oznacza że nic nie było wcześniej - ponieważ dodajesz referencję experiment. Jeżeli usuwasz referencję, zobaczyć sytuację odwrotną: same zera po prawej stronie.

Git wysyła linię dla każdej referencji którą aktualizujesz z starą sumą SHA, nową sumą SHA, oraz referencję. Pierwsza linia zawiera również funkcje obsługiwane prze klienta. Następnie, program kliencki wysyła plik packfile zawierający wszystkie obiekty których nie ma na serwerze. Na końcu, serwer wysyła odpowiedź wskazująca na poprawne lub błędne zakończenie:

000Aunpack ok

Pobieranie Danych

Podczas pobierania danych, procesy fetch-pack oraz upload-pack są używane. Po stronie klienta uruchamiany jest proces fetch-pack, łączący się do upload-pack na drugim końcu, w celu ustalenia które dane mają być pobrane.

Istnieją różne sposoby na zainicjowanie procesu upload-pack na zdalnym repozytorium. Możesz uruchomić przez SSH, w sposób podobny do procesu receive-pack. Możesz również zainicjować ten proces przez demona Git, który domyślnie nasłuchuje na serwerze na porcie 9418. Proces fetch-pack wysyła dane, które wyglądają tak jak te, po połączeniu:

003fgit-upload-pack schacon/simplegit-progit.git\0host=myserver.com\0

Rozpoczyna się ona 4 bajtami wskazującymi na to, ile danych będzie przesłanych, następnie komenda do uruchomienia zakończona znakiem null, a następnie nazwa domenowa serwera zakończona końcowym znakiem null. Demon Git sprawdza czy komenda może zostać uruchomiona, oraz czy repozytorium istnieje i ma publiczne uprawnienia. Jeżeli wszystko jest poprawnie, uruchamia proces upload-pack i przekazuje do niego zapytanie.

jeżeli wykonujesz komendę fetch przez SSH, fetch-pack uruchamia komendę podobną do:

$ ssh -x git@github.com "git-upload-pack 'schacon/simplegit-progit.git'"

W każdym z tym przypadków, po połączeniu fetch-pack, upload-pack zwraca wyniki podobny do:

0088ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 HEAD\0multi_ack thin-pack \
  side-band side-band-64k ofs-delta shallow no-progress include-tag
003fca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 refs/heads/master
003e085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 refs/heads/topic
0000

jest to bardzo podobna odpowiedź to tej którą zwrócił receive-pack, ale z innymi obsługiwanymi funkcjami. Dodatkowo, zwracana jest referencja HEAD, tak aby klient wiedział co ma pobrać w przypadku klonowania repozytorium.

W tym momencie, proces fetch-pack sprawdza jakie obiekty posiada i wysyła odpowiedź z obiektami które potrzebuje za pomocą "want" oraz sumy SHA. Wysyła informację o tym jakie obiekty już posiada za pomocą "have" oraz SHA. Na końcu listy, wypisuje "done", aby proces upload-pack wiedział że ma rozpocząć wysyłanie spakowanych plików packfile z danymi które są potrzebne:

0054want ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 ofs-delta
0032have 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
0000
0009done

To są bardzo proste przykłady protokołów przesyłania danych. W bardziej skomplikowanych, program kliencki wspiera funkcje multi_pack lub side-band; ale ten przykład pokazuje Ci podstawowe działanie inteligentnych protokołów.