Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.8 پایه های گیت - چکیده

چکیده

در این جا، شما می توانید تمام عملیات پایه ای گیت را انجام دهید - ساخت و نمونه برداری از مخزن، تغییر، و ثبت تغییرات، و دیدن تمام تغییراتی که مخزن به خود دیده است. پس از این، ویژگی کشنده ای از گیت را به نمایش خواهیم گذاشت: ساختار شاخه سازی.