Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 شروع به کار - چکیده

چکیده

حال باید درک پایه‌ای از اینکه گیت چیست و چه تفاوتی با سایر سیستم‌های کنترل نسخه متمرکزی قدیمی دارد داشته باشید. همچنین حالا باید یک نسخه کاری از گیت که با هویت شخصی شما تنظیم شده را روی سیستم خود داشته باشید. اکنون وقت آن رسیده که کمی از پایه‌های گیت را فرابگیرید.