Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 آغاز - چکیده

چکیده

با مطالعه این فصل شما باید درک اولیه‌ای از این که Git چیست و چه تفاوتی با دیگر سامانه های کنترل نسخه ای که احتمالاً از آن استفاده می‌کردید دارد پیدا کرده باشد. همچنین شما باید نسخه آماده به کاری از Git را روی سیستم خود داشته باشید که شناسه شخصی شما برروی آن تنظیم شده است. حال زمان یادگیری پایه های Git است.