Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.8 آغاز - چکیده

چکیده

با مطالعه‌یِ این فصل شما باید مختصراً بدانید Git چیست و چه تفاوتی با سامانه‌یِ کنترلِ نسخه‌یِ مرکزی دارد، که احتمالاً از آن استفاده می‌کرده‌اید. همچنین شما باید نسخه‌ای آماده به کار از Git را روی سیستم خود داشته باشید که شناسه‌یِ شخصیِ شما بر رویِ آن تنظیم شده‌است. اکنون زمانِ یادگیریِ بنیان‌هایِ Git است.