Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.6 Git на сървъра - Smart HTTP

Smart HTTP

Вече имаме автентикиран достъп през SSH и неавтентикиран през git:// протокола, но съществува и протокол, който може да прави и двете едновременно. Процесът по настройка на Smart HTTP всъщност се свежда до разрешаването на CGI скрипт, който идва с Git и е известен като git-http-backend на сървъра. Този скрипт ще чете пътя и хедърите изпратени от git fetch или git push към HTTP URL и ще разбере дали клиентът може да комуникира през http (което е така за всеки клиент след версия 1.6.6). Ако CGI скриптът види, че клиентът е смарт, той ще комуникира с него по интелигентен начин. В противен случай, ще се върне към по-опростения способ (така че да е обратно съвместим с по-старите клиенти).

Нека минем през съвсем простата настройка. Ще използваме Apache като CGI сървър. Ако нямате настроен Apache, можете да го направите в Linux система приблизително така:

$ sudo apt-get install apache2 apache2-utils
$ a2enmod cgi alias env

Това ще разреши модулите mod_cgi, mod_alias, и mod_env, които са необходими за нашите цели.

Ще трябва също така да промените групата на директориите в /srv/git на www-data, така че уеб сървърът да има права за четене и писане в хранилищата, защото инстанцията на Apache, която ще изпълнява CGI скрипта, ще работи по подразбиране като този потребител:

$ chgrp -R www-data /srv/git

След това трябва да променим някои неща по конфигурацията на Apache, така че да използва git-http-backend скрипта като средство за обработка на всички заявки, идващи в /git пътя на уеб сървъра.

SetEnv GIT_PROJECT_ROOT /srv/git
SetEnv GIT_HTTP_EXPORT_ALL
ScriptAlias /git/ /usr/lib/git-core/git-http-backend/

Ако оставите променливата GIT_HTTP_EXPORT_ALL, тогава Git ще допуска неавтентикираните потребители само до хранилищата, съдържащи файла git-daemon-export-ok - точно както го прави и Git демона.

Накрая, ще искаме да накараме Apache да позволява заявки от автентикирани потребители с права на запис към git-http-backend с блок подобен на следния:

<Files "git-http-backend">
    AuthType Basic
    AuthName "Git Access"
    AuthUserFile /srv/git/.htpasswd
    Require expr !(%{QUERY_STRING} -strmatch '*service=git-receive-pack*' || %{REQUEST_URI} =~ m#/git-receive-pack$#)
    Require valid-user
</Files>

Това значи, че трябва да създадете .htpasswd файл, съдържащ паролите за всички валидни потребители. Ето пример за добавен потребител “schacon” в такъв файл:

$ htpasswd -c /srv/git/.htpasswd schacon

Има много различни начини да накарате Apache да автентикира потребители, просто трябва да изберете подходящия за вас. Тук просто посочихме един от най-простите варианти. Вероятно също ще искате да настроите достъп през SSL, така че комуникацията да е криптирана.

Няма да навлизаме по-навътре в конфигурационните детайли на Apache, тъй като може да използвате различни похвати за автентикация или изцяло различен уеб сървър. Идеята е, че Git идва с CGI скрипт наречен git-http-backend, който когато бъде извикан, ще поеме цялата комуникация по приемането и изпращането на данни през HTTP. Самият скрипт не извършва сам по себе си никаква автентикация, но това може лесно да бъде контролирано при уеб сървъра, който го извиква. Можете да го използвате почти с всеки CGI уеб сървър, така че изберете този, който предпочитате.

Забележка

За повече информация за настройка на Apache, вижте документацията тук: https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html