Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.7 Git на сървъра - GitWeb

GitWeb

Сега, когато имате базисен read/write и read-only достъп до вашия проект, може да искате да добавите прост уеб базиран визуализатор. Git предоставя CGI скрипт наречен GitWeb, който понякога се ползва за целта.

GitWeb уеб базиран потребителски интерфейс
Фигура 49. GitWeb уеб базиран потребителски интерфейс

Ако искате да проверите как ще изглежда GitWeb за вашия проект, Git предлага команда с която да пуснете временна инстанция при условие че системата ви има инсталиран олекотен уеб сървър като lighttpd или webrick. На Linux машини, lighttpd често идва предварително инсталиран, така че може да го стартирате с командата git instaweb в директорията на проекта. Ако сте на Mac, Leopard идва с инсталиран Ruby, така че webrick може да е удобна опция. За да пуснете instaweb с non-lighttpd сървър, можете да я изпълните с аргумента --httpd.

$ git instaweb --httpd=webrick
[2009-02-21 10:02:21] INFO WEBrick 1.3.1
[2009-02-21 10:02:21] INFO ruby 1.8.6 (2008-03-03) [universal-darwin9.0]

Това ще ви пусне HTTPD сървър на порт 1234 и след това автоматично ще се стартира уеб браузър, който отваря тази страница. Лесно е от ваша страна. Когато сте готови и искате да спрете сървъра, изпълнете командата с аргумента --stop:

$ git instaweb --httpd=webrick --stop

Ако пък искате уеб интерфейсът да е постоянно достъпен, например за екипа ви или за проект с отворен код, ще трябва да направите така, че CGI скриптът да се обслужва от нормален уеб сървър. Някои Linux дистрибуции имат пакета gitweb, който може да се инсталира през apt или dnf, така че може да ползвате и този начин. Ще преминем набързо през инсталацията на GitWeb. Първо, ще ви трябва сорс кода на Git, с който идва GitWeb и след това генерирате custom CGI скрипт:

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
$ cd git/
$ make GITWEB_PROJECTROOT="/srv/git" prefix=/usr gitweb
  SUBDIR gitweb
  SUBDIR ../
make[2]: `GIT-VERSION-FILE' is up to date.
  GEN gitweb.cgi
  GEN static/gitweb.js
$ sudo cp -Rf gitweb /var/www/

Отбележете, че трябва да кажете на командата къде да намира Git хранилищата ви посредством променливата GITWEB_PROJECTROOT. След това, трябва да накарате Apache да използва CGI за този скрипт, за което може да добавите виртуален хост:

<VirtualHost *:80>
  ServerName gitserver
  DocumentRoot /var/www/gitweb
  <Directory /var/www/gitweb>
    Options +ExecCGI +FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride All
    order allow,deny
    Allow from all
    AddHandler cgi-script cgi
    DirectoryIndex gitweb.cgi
  </Directory>
</VirtualHost>

Да кажем пак, GitWeb може да се обслужва с произволен CGI или Perl съвместим уеб сървър; ако предпочитате различен от Apache, няма проблем да го ползвате. В този момент трябва да можете да отворите адреса http://gitserver/ за да видите хранилищата си онлайн.