Git
Chapters ▾ 2nd Edition

4.3 Git на сървъра - Генериране на SSH публичен ключ

Генериране на SSH публичен ключ

Много Git сървъри автентикират достъпа ползвайки SSH публични ключове. За да осигури такъв ключ, всеки потребител на системата ви трябва първо да си го генерира. Процесът е подобен за всички операционни системи. Първо, трябва да проверите дали вече нямате ключ. По подразбиране, генерираните от потребителя SSH ключове се пазят в директория ~/.ssh в домашната му папка. Може лесно да проверите дали имате ключове като просто отворите директорията и покажете съдържанието ѝ:

$ cd ~/.ssh
$ ls
authorized_keys2  id_dsa       known_hosts
config            id_dsa.pub

Търсите чифт файлове с имена от рода на id_dsa или id_rsa и съответен файл с разширение .pub. Файлът с разширение .pub е публичният ви ключ, а другият е секретния. Ако нямате тези файлове (или дори не разполагате с .ssh директория), можете да ги създадете с програмата ssh-keygen, която идва с пакета SSH под Linux/macOS и също така с Git for Windows:

$ ssh-keygen -o
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/schacon/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/schacon/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
d0:82:24:8e:d7:f1:bb:9b:33:53:96:93:49:da:9b:e3 schacon@mylaptop.local

Програмата първо пита къде да съхранява ключа (.ssh/id_rsa) и след това пита два пъти за парола, която можете да оставите празна, ако не желаете да я въвеждате всеки път, когато използвате ключа. Обаче, ако използвате парола, уверете се че сте добавили флага -o; това ще съхрани частния ключ във формат, който е по-устойчив на brute-force атаки за пароли в сравнение с формата по подразбиране. Може също да използвате ssh-agent инструмента за да избегнете въвеждането на паролата всеки път.

След това, всеки потребител трябва да изпрати публичния си ключ на вас или който администрира Git сървъра (подразбираме, че използвате схема, при която SSH сървърът изисква публични ключове). Всичко което трябва да се направи е да се копира съдържанието на .pub файла и да се изпрати по имейл. Публичните ключове изглеждат по подобен начин:

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAklOUpkDHrfHY17SbrmTIpNLTGK9Tjom/BWDSU
GPl+nafzlHDTYW7hdI4yZ5ew18JH4JW9jbhUFrviQzM7xlELEVf4h9lFX5QVkbPppSwg0cda3
Pbv7kOdJ/MTyBlWXFCR+HAo3FXRitBqxiX1nKhXpHAZsMciLq8V6RjsNAQwdsdMFvSlVK/7XA
t3FaoJoAsncM1Q9x5+3V0Ww68/eIFmb1zuUFljQJKprrX88XypNDvjYNby6vw/Pb0rwert/En
mZ+AW4OZPnTPI89ZPmVMLuayrD2cE86Z/il8b+gw3r3+1nKatmIkjn2so1d01QraTlMqVSsbx
NrRFi9wrf+M7Q== schacon@mylaptop.local

За повече информация и детайлно упътване за създаване на SSH ключове на множество операционни системи, погледнете GitHub SSH keys страницата на адрес https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent.